Категорија 2022

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА ДЕТЕКТИВСКИХ ПОСЛОВА КАО ВИДА УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ У РЕПУЛИЦИ СРБИЈИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 929-946 АУТОР(И): Жељко Никач, Бранко Лештанин Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се разматра правни статус детективских послова у Републици Србији посебно након усвајања кровног Закона о детективској делатности, као и…

Детаљније

КОРИШЋЕЊЕ ВОДА РЕКА ИЗ КРИВИЧНОПРАВНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ САДА И СА ПРЕПОРУКАМА ЗА БУДУЋНОСТ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 917-925 АУТОР(И): Јасмина Крштенић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Замисао је да се сажето прикаже правна основа, начин и могућности коришћења дела европског континента прекривеног рекама, а све у складу са кривичним…

Детаљније

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 897-915 АУТОР(И): Марија Милојевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду ауторка се бави улогом центра за социјални рад у кривичном поступку. У уводним напоменама ауторка истиче разлоге којима се руководила…

Детаљније

СПОРАЗУМ О ПРИЗНАЊУ ПРЕКРШАЈА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 885-896 АУТОР(И): Иван Д. Милић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Окривљени у прекршајном поступку има могућност да закључи споразум о признању прекршаја са подносиоцем захтева за покретање прекршајног поступка. Иницијативу за закључење…

Детаљније

ПОВЕРЕНИЧКА СЛУЖБА У СРБИЈИ – КРИТИЧКИ ОСВРТ НА ПИТАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И НАДЛЕЖНОСТИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 867-883 АУТОР(И): Снежана Соковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Значајне промене и у концептуално-нормативном оквиру казне затвора, као и у контексту неопходних стандарда релевантних за праксу њеног извршења, нису отклониле „базично негативне“…

Детаљније

ПРИМЕНА ПРАВИЛА О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА НА АУКЦИЈСКУ ПРОДАЈУ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 849-863 АУТОР(И): Маша Мишковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Ауторка у раду разматра да ли се код аукцијске продаје робе примењују правила о заштити потрошача, када се као најбољи понудилац – купац…

Детаљније

ДЕЛИKТНА ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ ОД ПРОИЗВОДА С НЕДОСТАТKОМ ПРЕМА НЕМАЧKОМ ГРАЂАНСKОМ ЗАKОНИKУ (BGB)

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 835-848 АУТОР(И): Самир Манић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У немачком праву се одговорност за штету због недостатака производа ослања на три концепта: на традиционалну уговорну одговорност, традиционалну деликтну одговорност, и објективну…

Детаљније

ПОЈАВА ЕКОНОМИЈЕ ДЕЉЕЊА И ПРАВО ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 817-834 АУТОР(И): Борко Михајловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Развојем информационих и комуникационих технологија створили су се услови за масовно ширење појаве економије дељења. Економија дељења почива на идеји сарадње и поделе…

Детаљније

ПОТРОШАЧ (И) КАО КОРИСНИК УСЛУГА У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ПРАВДЕ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 795-816 АУТОР(И): Драган Вујисић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Појам потрошача у праву ЕУ није регулисан на једном месту. Може се наћи на најразличитијим местима у примарном праву ЕУ, у секундарном праву…

Детаљније

ОСВРТ НА ПРАВО ДЕТЕТА ИЗ МАЊИНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДА СЕ ОБРАЗУЈЕ НА СВОМ ЈЕЗИКУ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 779-791 АУТОР(И): Вељко Влашковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Право детета из мањинске заједнице на образовање на свом језику представља ужи израз права на образовање уопште, али и изузетно важан сегмент културног…

Детаљније