УСЛУГА ИЗВРШЕЊА НОВЧАНОГ ПОТРАЖИВАЊА НА ЗАРАДИ ЛИЦА ЛИШЕНОГ СЛОБОДЕ – ТЕОРИЈСКА И ПРАКТИЧНА ОПРАВДАНОСТ ИНСТИТУТА

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 477-490)

АУТОР(И): Марија Милојевић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.477M

САЖЕТАК:

У овом раду аутор анализира оправданост увођења извршења новчаног потраживања на заради лица лишеног слободе у српско законодавство. Предмет рада подељен је у три дела. У првом делу анализира се могућност намирења оштећеног лица из надокнаде за рад осуђеника која је неопходна из три разлога: како би се испоштовао принцип ресторативне правде, принцип надокнаде штете и међународни стандарди у погледу права лица оштећених кривичним делом. У другом делу сагледава се могућност намирења из зараде затвореника када се не ради о обештећењу жртве већ о новчаном потраживању других лица. Као разлог оправданости овде се наводи реализација принципа надокнаде штете. На крају, аутор даје посебан осврт на то какав би утицај могло да има извршење на заради лица лишеног слободе на рехабилитацију осуђеника, испуњење сврхе радног третмана и на загарантована права лица лишених слободе. У том погледу, препоручује се да извршење на надокнади за рад осуђеника има одређена ограничења.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

извршење на заради лица лишеног слободе, средства извршења новчаног потраживања, принцип надокнаде штете, принцип ресторативне правде, међународни стандарди у погледу положаја оштећених лица, права лица лишених слободе, људска права, радни третман осуђеника, рехабилитација осуђеника, повраћај у пређашње стање.

ЛИТЕРАТУРА: 

 • Braithwaite, J. Restorative Justice and Responsive Regulation, Oxford University Press, Oxford, 2002.
 • Van Ness, D,W., Heetderks Strong, K., Restoring Justice – An Introduction to Restorative Justice, 4th ed. New Province, N.J. Matthew Bender & Co., Inc., 2010.
 • Gallup, G., The Gallup Poll, Princeton, NJ, 1982.
 • Грујић, Н. Б., Однос уговорне и вануговорне одговорности за штету, Гласник Адвокатске коморе Војводине, Часопис за правну теорију и праксу, књ. 69, бр. 1-2/2009.
 • Zehr, H. The little book of restorative justice: Revised and updated, Simon and Schuster, 2015.
 • Илић, Г., Оштећени и стандарди људских права у кривичном поступку, Анали Правног факултета у Београду, вол. 60, бр. 1/2012.
 • Константиновић, М., Облигационо право, Општи део, Београд, 1952.
 • Christie, N., Conflict as Property, The British Journal of Criminology, no. 1/1977.
 • Lanthiez, M. L., La clarification des fondements européens des droits des victimes, La victime sur la scène en Europe (dirigé par G. Guidicelli Delage, C. Lazerge), coll. „Les voies du droit”, Presses Universitaires de France, Paris, 2008.
 • Маршавелски, А., Иванушић, К., Ресторативна правда у казненоправној теорији и пракси, Хрватски љетопис за казнене знаности и праксу, вол. 28, бр. 2/2021.
 • Паповић Миладиновић, Ј., Заштита права лица лишених слободе у пенитенцијарним установама у Републици Србији, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Нишу, 2017.
 • Петровић, В., Јованић, Г., Луковић, М., Ефективност радних програма у затворима – примери појединих програма у САД, Специјална едукација и рехабилитација, вол. 16, бр. 4/2017.
 • Радисављевић, И., Заштита имовинских нтереса оштећеног у кривичном поступку, Годишњак факултета безбедности, Београд, 2017.
 • Тулумовић, М., Ресторативна правда уз осврт на међународну регулативу и примјену у малољетничком законодавству, Анали Правног факултета Универзитета у Зеници, год. 7, бр. 14/2014.
 • Ћопић, С., Појам и основни принципи ресторативне правде, Темида, бр. 1/2007.
 • Flanagan, T., Prison Labor and Industry in L. Goodstein, & D. Layton MacKenzie (Ed.), The American Prison: Issues in Research and Policy, New York, N.Y.: Plenum Publishing Co., 1989.
 • Акциони план за Поглавље 23, април, 2016, доступно на: http://www.mpravde.gov.rs/files/Akcioni%20plan%20PG%2023.pdf, приступљено 07.11.2022.
 • Декларација о основним начелима правде за жртве злочина и злоупотребе власти Декларација (Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power GA Res. 40/34, Annex 1985).
 • Директива 2012/29/ЕУ Европског парламента и Савета од 25.октобра 2012. године којом се успостављају минимални стандарди у вези са правима, подршком и заштитом за жртве кривичних дела и замењује Оквирна одлука Савета 2001/220/PUP (SL L 315 od 14. 11. 2012).
 • Европска затворска правила, Савет Европе, 2006.
 • European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes, Strasbourg, 24.XI.1983.
 • Закон Босне и Херцеговине о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера (Сл. гласник БиХ, бр. 22/2016 – пречишћен текст).
 • Закон о извршењу и обезбеђењу (Сл. гласник РС, бр. 106/2015, 106/2016 – аутентично тумачење, 113/2017 – аутентично тумачење и 54/2019).
 • Закон о извршном поступку Федерације БиХ (Сл. новине Федерације БиХ, бр. 32/2003, 52/2003 – испр., 33/2006, 39/2006 – исправка, 39/2009, 35/2012 и 46/2016 и Сл. гласник БиХ, бр. 42/2018 – одлука Уставног Суда).
 • Закона о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист СРЈ, бр. 31/93, Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља и Сл. гласник РС, бр. 18/2020).
 • Законик о кривичном поступку (Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 и 35/2019).
 • Конвенција за заштиту људских права и основних слобода са Протоколима, 1950.
 • Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Истанбул, 11.05.2011, доступно на: https://rm.coe.int/168046031c, приступљено 22.10.2022.
 • Минимална правила за поступање са затвореницима УН 1955.
 • Perez против Француске, Европски суд за људска права, 12. фебруар 2004.
 • Савет Европе-Препорука Р (2018)8 Већа министара државама чланицама о ресторативној правди у казненим стварима.
 • Устав РС (Сл. гласник РС, бр. 98/2006 и 115/2021).