НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ОД СЕКСУАЛНОГ УЗНЕМИРАВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 441-450)

АУТОР(И): Срђан Ђорђевић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.441DJ

САЖЕТАК:

Значај који заштита људских права заузима у свеукупном процесу друштвеног развоја је условио и потребу да се том питању посвети и значајнија пажња и то како на националном тако и на међународном нивоу. Треба истаћи да је питање нормативне заштите од изузетног значаја за грађане јер се тим путем промовише значај људских права уопште али, самим тим, и санкционисање сваког вида њихове повреде. Због тога се дискриминација као изузетно штетна појава мора на јасан начин препознати али се и морају осмислити механизми како отклонити све штетне последице које наступају спровођењем дискриминаторног понашања. Веома је значајно истаћи да и у овој области велики значај има превентивно деловање и поступање које треба бити усмерено на механизме спречавања предузимања дискриминаторног понашања према било ком појединцу. Ако до таквог вида понашања ипак дође, потребно је осмислити механизме путем којих ће се лице које врши дискриминацију адекватно санкционисати али и механизме који ће бити управљени на санирање свих штетних последица које је претрпело дискриминисано лице. Предмет овог чланка ће бити један посебан вид дискриминације, и то пре свега родне и полне дискриминације, а која се односи на сексуално узнемиравање.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

правилник, универзитет, узнемиравање, дискриминација, људска права.

ЛИТЕРАТУРА: 

  • Аристотел, Никомахова етика, Београд, 1970.
  • Димитријевић, В., Пауновић, М., Људска права, Београд, 1997.
  • Ђорђевић, С., Палевић, М., Заштита људских права, Крагујевац, 2017.
  • Пауновић, М., Основи људских права, Београд, 2002.
  • Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања, Универзитет у Крагујевцу, 2022.