УЛОГА ПОВЕРЕНИЧКЕ СЛУЖБЕ У ИЗВРШЕЊУ ВАНЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА И МЕРА

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 425-440)

АУТОР(И): Снежана Соковић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.425S

САЖЕТАК:

Непуне две деценије шире примене алтернативних кривичних санкција и мера у домаћем законодавству и пракси карактерише стално унапређивање нормативних, организационих и кадровски капацитета, али и опстајање одређених препрека, и то како у изрицању ових мера и санкција, тако и у процесу извршавања изречених санкција и мера. Предмет овог рада јесте критички осврт на фазу извршења ванзаводских санкција и мера, пре свега са аспекта улоге повереничке службе у овом процесу. Анализа нормативног оквира и стања у пракси показује да  примена ванзаводских санкција и мера у пракси не одражава све могућности нормираног система. и још увек није  функционална у мери у којој би се то могло закључити само на основу позитивног растућег тренда примене. Ванзаводски систем јесте релевантан приступ смањењу заводске популације али још увек не функционише као стабилан и функционалан део укупне формалне реакције на криминалитет који  утиче на опадање затворске популације и растерећење затворских капацитета, смањује поврат и јача процесе социјалне (ре)интеграције учиниоца кривичних дела. Плански и аналитички приступ унапређењу организационо-административних капацитета повереничке службе  представља кључни услов одрживости и унапређења ефикасности вазаводског система

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

ванзаводске санкције и мере, повереничка служба, одрживост ванзаводког система, ефикасност ванзаводског система.

ЛИТЕРАТУРА: 

 • Aebi, M. F. et. al., Probation and Prisons in Europe, 2020: Key Findings of the SPACE reports; Series UNILCRIM 2021/2.
 • Aebi, M. F, et. al., Key Findings of the European Sourcebook of Crime and Criminal Justice, Statistics 2021(6th ed.). Series UNILCRIM, (4) 2021.
 • Geiran, W., Dornescu, J., Implementing Community Sanctions and Measures Guidelines, Council of Europe, 2019.
 • Ex post анализа ефеката примене Стратегије развоја система извршења кривичних санкција до 2020. године, Министарство Србије, Управа а извршење кривичних санкција, Београд, 2020.
 • Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера, Сл. гласник РС, бр. 55/2014 и 87/2018.
 • Закон о извршењу кривичних санкција, Сл. гласник РС, бр. 55/2014 и 35/2019;
 • Законик о кривичном поступку, Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019, 27/2021 – одлука УС и 62/2021 – одлука УС.
 • Zleskov Djordjić, J., Batrićević, A., Kuzmanović. M., Probation in Europe Serbia, Utrecht, 2014.
 • Игњатовић, Ђ., Нормативно уређење извршења ванзаводских санкција у Србији, Crimen, бр. 2/2013.
 • Илић, З., Маљковић, М., Повереничка служба и заштитни назор условно осуђених лица у Србији – стање, дилеме и изазови, Зборник радова: Супротстављање савременим облицима криминалитета – анализа стања, европски стандарди и мере за унапређење, Том 1, Београд, 2015.
 • Јованић, Г., Алтернативне санкције у неонаталном инкубатору, Зборник радова: Пробација и алтернативне кривичне санкције – могућности и перспективе, Бања Лука, 2016.
 • Compendium of conventions, recommendations and resolutions relating to prison and community sanctions and measures, Council of Europe, 2017.
 • Kривични законик, Сл. гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019;
 • Правилник о извршењу ванзаводских санкција и мера и организацији и раду повереника, Сл. гласник РС, бр. 30/2015.
 • Правилник о начину вршења надзора над извршењем ванзаводских санкција и мера, Сл. гласник РС, бр. 16/2016.
 • Републички завод за статистику, Саопштење бр. 195. год.  LXXI, 14. 07. 2021.
 • Спасојевић, А. и др., Подршка примени алтернативних санкција и мера у Србији, Извештај и препоруке, Ниш, 2018.
 • Соковић, С., Међународни стандарди и алтернативне кривичне санкције, Зборник радова: Алтернативне кривичне санкције: регионална кривична законодавства, искуства у примени и мере унапређења, Београд, 2018.
 • Стратегија развоја система извршења кривичних санкција до 2020. године, Сл. гласник РС, бр. 114/2013.
 • Стратегија за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење крвичних санкција у Републици Србији до 2020. године, Сл. гласник РС, бр. 43/2017.
 • Стратегија развоја система извршења кривичних санкција  за период 2021–2027. године, Београд. 2021.
 • Тешовић, О., Приручник за примену алтернативних санкција, Београд, 2020.