О ЗНАЧАЈУ ПРИНЦИПА „ЗАГАЂИВАЧ ПЛАЋА“– ОСВРТ НА ПОЈЕДИНЕ АСПЕКТЕ

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 413-424)

АУТОР(И): Предраг Стојановић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.413S

САЖЕТАК:

Принцип „загађивач плаћа“ представља један од основних принципа у области заштите животне средине и на нивоу националних и на нивоу међународних јавних политика. Домет и примена овог принципа мењали су се током последњих пола века. Постоји читав низ инструмената којима се овај принцип остварује, како командно-контролних, тако и економских, а различито се одређују и начини његове примене. Како трошкове загађења не би сносило целокупно друштво за сваку емисију загађења загађивач би требало да одговара. Иако је утемељен на правилима о објективној одговорности, принцип „загађивач плаћа“ другачији је и по условима за одговорност и по заштитном објекту и налази се на нешто „вишем нивоу“ од класичних основа одговорности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

„загађивач плаћа“, животна средина, одговорност, економски инструменти, еколошки порези.

ЛИТЕРАТУРА: 

 • Betlem, G., Liability for Dаmage to the Environmental, in: Towards a European Civil Code : 1st edition, ed: A. Hartkamp, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 1998.
 • Бингулац, Н., Милојевић, Г., Законска регулатива која дефинише принцип загађивач плаћа, Зборник радова: Правни и економски аспекти примене принципа загађивач плаћа, Београд, 2018.
 • Виг, З., „Превенција“ и „загађивач плаћа“ као принципи еколошког права, Право и политика, бр. 1/2010.
 • Ђукић, М., Финансирање заштите животне средине у Републици Србији у складу са принципом „загађивач плаћа“ – локални контекст, Зборник радова: Правни и економски аспекти примене принципа загађивач плаћа, Београд, 2018.
 • Живковић, Н., Кристализација принципа „загађивач плаћа“ у пракси Европског суда правде, Зборник радова: Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије, књ. X, Београд, 2020.
 • Илић-Попов, Г., Принцип „загађивач плаћа“ код еколошког пореза: подстицај или казна?, Правни живот, бр. 10/2001.
 • Јовић, Д., Манић, С., Одрживи развој и финансијско извештавање: изазови холистичког приступа, Зборник радова: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Републике Србије, Крагујевац, 2021.
 • Лабудовић-Станковић, Ј., Осигурање од одговорности за штете проузроковане животној средини, Теме, бр. 3/2012.
 • Лилић, С., Дреновак-Ивановић, М., Еколошко право: друго издање, Београд, 2014.
 • Lindhout, P., Van den Broek, B., The Polluter Pays Principle: Guidelines for Cost Recovery and Burden Sharing in the Case Law of the European Court of Justice, Utrecht Law Review, no. 2/2014.
 • Lončarić-Horvat, O., Legal Analysis of Environmental Taxes, Facta Universitatis : Series: Law and Politics, no. 1/2012.
 • Љумовић, И., Принцип „загађивач плаћа“: економска идеја или концепт заштите животне средине, Зборник радова: Правни и економски аспекти примене принципа загађивач плаћа, Београд, 2018.
 • Младенов, М., Гонгета, С., Начело Загађивач плаћа у правним системима Републике Србије и Републике Хрватске, Зборник радова: Привредноправни оквир и економски развој држава Југоисточне Европе : [зборник радова са Међународног научног скупа] = The Legal Framework and the Economic Development of the Southeast European Countries : [proceedings of the International Scientific Conference], Нови Сад, 2019.
 • Munnir, M., History and Evolution of the Polluter Pays Principle : How an Economic Idea Became a Legal Principle?, SSRN Electronic Journal, 2013, http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.2322485.
 • OECD, The Polluter-Pays Principle : OECD Analyses and Recommendations, Paris, 1992.
 • Пајтић, Б., Правна заштита од штете настале загађивањем животне средине, Зборник Правног факултета у Новом Саду, бр. 2/2019.
 • United Nations, Our Common Future – Brundtland Report, Oxford University Press, 1987.
 • Hunold, C., Dryzek, J., Green Political Theory and the State : Context is Everything, Global Environmental Politics, no. 3/2002.
 • Чучковић, Б., Принцип „загађивач плаћа“ и одговорност за еколошку штету – међународни и европски стандарди, Зборник радова: Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије, књ. 2, Београд, 2012.
 • Чучковић, Б., Појам еколошке штете у међународном праву заштите животне средине, Правни живот, бр. 9/2010.
 • Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, Official Journal of the European Union C 326, 26 October 2012.
 • Declaration of the Council of the European Communities and of the representatives of the Governments of the Member States meeting in the Council of 22 November 1973 on the programme of action of the European Communities on the environment, Official Journal of the European Communities C 112, 20 December 1973.
 • Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedy of environmental damage, Official Journal of the European Union L 143, 30 April 2004.
 • OECD, Recommendation of the Council on Guiding Principles Concerning International Economic Aspects of Environmental Policies, C (72)128, 26 May 1972.
 • Single European Act, Official Journal of the European Communities L 169/1, 29 June 1987.
 • UN, Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992, A/CONF.151/26 (vol. I), 31 ILM 874 (1992).