ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИСНИКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 395-410)

АУТОР(И): Борко Михајловић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.395M

САЖЕТАК:

Oбласт електронских комуникационих услуга у Србији карактерише значајан број притужби од стране потрошача. Најчешћи проблеми на које потрошачи у Србији наилазе у овој области везују се за ограничено право избора, препреке у реализацији права на промену пружаоца услуга, низак или неодговарајући квалитет пружених услуга, неправичне одредбе у потрошачким уговорима и сл. Недостаци у постојећем правном оквиру, као и проблеми у примени постојећих правних правила, предмет су анализе коју аутор спроводи прегледајући релевантне формалне изворе права и опште услове пословања највећих телеком оператора у Србији. Aнализи основног предмета рада претходило је дефинисање основних учесника у односу који настаје пружањем телекомуникационих услуга, а које је извршено у циљу идентификације извора права примењивих на уговор о пружању телекомуникационих услуга.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

телекомуникације, електронске комуникационе услуге, корисник телекомуникационих услуга, оператор телекомуникација, остваривање права потрошача.

ЛИТЕРАТУРА: 

  • Body of European Regulators for Electronic Communication, BEREC Report on Terminating Contracts nd Switching Provider, Riga, 2019, доступно нa: https://www.berec.europa.eu/ en/document-categories/berec/reports/berec-report-on- terminating-contracts-and-switching-provider, 20.11.2022.
  • Correa, L., The Economics of Telecommunication Regulation, Зборник радова: Walden, I., (ур.), Telecommunications Law and Regulation, Oxford, 2018.
  • Лилић, С., Тоскић, К., Инспекцијски надзор и колективна заштита потрошача у управном поступку: студија примера на случају Супернова, Зборник радова: Заштита колективних интереса потрошача, Београд, 2021.
  • Марковић Бајаловић, Д., Либерализација и телекомуникације, Право и привреда, бр. 5-8/2003.
  • Newman, E., Consumer Protection and Telecommunications, Зборник радова: Walden, I., (ур.), Telecommunications Law and Regulation, Oxford, 2018.
  • The European Consumer Organization (BEUC), Consumer Protection in the Communications Sector – BEUC Position Paper, Brussels, 2017;
  • Walden, I., Telecommunication Law and Regulation: an Introduction, Зборник радова: Walden, I. (ур.), Telecommunications Law and Regulation, Oxford, 2018.