КОНЦЕПТ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 361-369)

АУТОР(И): Дејан Матић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.361M

САЖЕТАК:

У раду се разматра концепт дуалног модела студија у високом образовању Републике Србије. Овај иновативан приступ код нас усмерен је управо ка стварању ефикаснијих и успешнијих одговора нашег образовног система на потребе тржишне економије и увећању расположивог знања и расположивих вештина у нашем друштву. Рад је посвећен критичкој анализи постојеће позитивноправне регулативе како би се установило да ли она доприноси повећању релевантности високог образовања, запошљивости свршених студента, осавремењавању наставног процеса кроз сарадњу са привредом и додир са савременим технолошким достигнућима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

високо образовање, дуално образовање, јавне услуге, комерцијалне услуге, друштво засновано на знању.

ЛИТЕРАТУРА: 

  • Закон о дуалном моделу студија у високом образовању, Сл. гласник РС 66/2019-3
  • Матић, Д., Високо образовање: између јавне услуге и комерцијалне услужне делатности, зборник радова: XXI век – век услуга и услужног права, Крагујевац, 2011.
  • Матић, Д., Утицај општег споразума о трговини услугама на карактер услужне делатности у области високог образовања, зборник радова: XXI век – век услуга и услужног права, књ. 2, Крагујевац, 2011.
  • Матић, Д., Потенцијални правци будућег развоја услужне делатности у области високог образовања у Србији, зборник радова: Услужни послови, Крагујевац, 2014