УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 247-272)

АУТОР(И): Драган Батавељић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.247B

САЖЕТАК:

Аутор у раду указује на стални пораст насиља у породици. Ова појава је посебно интензивна последњих неколико деценија и представља веома значајан проблем. Овом насиљу су изложени, пре свега, жене и деца, али скоро две деценије насиље у породици трпе и мушкарци. Ову појаву срећемо и у Републици Србији, као и у другим земљама света. Тај проблем је, посебно, актуелан у Сједињеним Америчким Државама. Република Србија настоји да реши овај проблем доношењем одговарајућих закона и усвајањем Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља. Зато је породично насиље постало предмет шире друштвене расправе и научних истраживања. Оно је окарактерисано и као кривично дело доношењем Кривичног законика и Породичног закона из 2005. године. Одговор нашег друштва је недвосмислен, јер Уставом Републике Србије из 2006. године гарантује сваком лицу једнаку законску заштиту без дискриминације. Овај, највиши општи правни акт, гарантује сваком грађанину наше државе, достојанство и слободан развој личности, неповредивост психичког и физичког интегритета. Зато, у нашој земљи, постоје бројни органи надлежни за спречавање насиља у породици и пружање услуга заштите и подршке жртвама. У пружању тих услуга, значајну улогу имају и бројна правна и физичка лица и удружења, као и невладине организације. Посебна пажња се посвећује заштити малолетних лица и остваривању њихових права, сигурности и безбедности. Коначно, у последњој деценији је евидентан велики пораст насиља према мушкарцима. Ради заштите, подршке и пружања услуга жртвама насиља, без обзира на пол и узраст, све је већи број сигурних кућа, као прихватилишта за угрожена лица.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

насиље, породица, жене, мушкарци, деца, сигурне куће, прихватилишта, правна помоћ, државни органи, невладине организације, локална самоуправа, Република Србија

ЛИТЕРАТУРА: 

 • Закон о бесплатној правној помоћи, Сл. гласник РС, бр. 87/2018.
 • Закон о заштити података о личности, Сл. гласник РС, бр. 87/2018.
 • Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Сл. гласник РС, бр. 85/2005.
 • Закон о социјалној заштити, Сл. гласник РС, бр. 24/2011 и 117/2022 – одлука УС.
 • Закон о спречавању насиља у породици, Сл. гласник РС, бр. 94/2016.
 • Константиновић Вилић, С., Социјални и економски фактори веће изложености жена насиљу у породици, Зборник радова: Породица у лавиринту породичног насиља, Ниш, 2013.
 • Lerner, M. J., Montada, L., Responses to victimizations and belief in a just world, Plenum Press, New York, 1998.
 • Милосављевић-Ђукић, И., Танкосић, Б., Петковић, Ј., Марковић, М., Јединице за подршку деци жртвама и сведоцима у кривичном поступку – Домаће право и пракса, Темида, вол. 20, бр. 1/2017.
 • Мирчић Чалуковић, Г., Ћоровић, Е., Јавни тужилац као орган заштите жртава насиља у породици у праву Србије, Темида, вол. 21, бр. 2/2018.
 • Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима, Сл. гласник РС, бр. 27/2011-6.
 • Николић-Ристановић, В., Преживети транзицију. Свакодневни живот и насиље у посткомунистичком и постратном друштву, Београд, 2008.
 • Петрушић, Н., Константиновић Вилић, С., Породично-правна заштита од насиља у породици у правосудној пракси Србије, Београд, 2010.
 • Post-crime victimization or secondary victimization, Comprehensive Criminal Justice Terminology, Prentice Hall, Archived from the original on 10.3.2013.
 • Стратегија за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период 2021-2025. године, Сл. гласник РС, бр. 47/2021.