УСЛУГЕ ПЛАТФОРМСКОГ РАДА ИЗ УГЛА СУДСКЕ ПРАКСЕ

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 157-168)

АУТОР(И): Бојан Урдаревић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.157U

САЖЕТАК:

Употреба информационо-комуникационих технологија доводи до појаве нових занимања и професија, али и до измештања фокуса послодавца са стандардног радног односа на друге, атипичне форме рада. Оваква дигитализација рада утиче на повећање ефикасности и лакше обављање тих послова, али и доводи до прекаризације рада и заначајно тежег начина остваривања права по основу рада.

Посебну пажњу истраживача заокупљају платформски радници који се налазе у значајно тежем положају од осталих радника, с обзиром на чињеницу да њихов радноправни статус није препознат и заштићен посебним законом, те да се они, у овом тренутку сматрају предузетницима који самостално пружају услуге на тржишту, иако у обављању свог рада нису у потпуности самостални.

Како изостају конкретни извори права којима се уређује радноправни положај платформских радника, кључну улогу у остваривању и заштити њихових права по основу рада имају судови. У амбијенту одсуства одговарајућих правних норми, задатак суда није нимало једноставан и стога се често национални судови држава чланица Европске уније обраћају Европском суду правде. Из тог разлога у овом раду аутор ће обрадити неколико значајних пресуда Европског суда правде које се тичу платформских радника и које показују сву сложеност предметне материје.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

платформски радници, дигиталне платформе, субординација, судска пракса.

ЛИТЕРАТУРА: 

 • Alonso, А., Assesing the employment status of digital platform workers: renewed approach, new indicators and recent judgments, XIII European Regional Congress of the International Society for Labour and Social Security Law – Work in a Digital Era: Legal Challenges, 2-4 September 2020, Lisabon.
 • Анђелковић, Б., Шапић, Ј., Скочајић, М.., ГИГ економија у Србији: ко су дигитални радници и раднице из Србије и зашто раде на глобалним платформама, Београд, 2019.
 • Божичић, Д., Дигиталне платформе и њихов утицај на односе поводом дигиталног рада, Зборник Правног факултета у Новом Саду, бр. 1/2020.
 • Божичић, Д., Радноправни статус платформских радника из угла судске праксе, Часопис за теорију и праксу радног и социјалног права, бр. 2/2022.
 • Бранковић, С., Вештачка интелигенција и друштво, Српска политичка мисао, вол.56, бр. 2/2017.
 • Бутковић, Х., Водич за раднике у дигиталној економији Хрватске, Загреб, 2019.
 • Грубешић, И., Редефинисање појма радника у условима рада на онлине платформама, Зборник радова: Слобода пружања услуга и правна сигурност, Крагујевац, 2019.
 • European Commission, Study to gather evidence on the working conditions of platform workers, final report, Luxembourg, 2020;
 • Јашаревић, С., Утицај дигитализације на радне односе, Зборник Правног факултета у Новом Саду, вол. 50 бр. 4/2016.
 • Ковачевић, Љ., Предвидљивост услова рада као претпоставка делотворног остваривања радних права: осврт на Директиву (ЕУ) 2019/1152, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 4/2020,
 • Ковачевић, Љ., Заснивање радног односа, Београд, 2021.
 • Prassl, Ј, Risak, М., Uber, Taskrabbit, And Co.: Platforms As Employers? Rethinking The Legal Analysis Of Crowdwork, Comparative Labor Law & Policy Journal, No. 3/2016;
 • Рељановић, М., Мисаиловић, Ј., Радноправни положај дигиталних радника – искуства европских земаља Страни правни живот, год. LXV, бр. 3/2021.
 • Урдаревић, Б., Радуловић, З., Глобализација и концепт социјалних права, Српска политичка мисао, вол. 35, бр. 1/2012.
 • Урдаревић, Б., Антић, А., Рад преко платформи и нови облици рада у дигиталној економији, Српска политичка мисао, бр. 2/2021.
 • Урдаревић, Б., Пружање услуга путем масовног рада (Crowdwork) Зборник радова: Услуге и владавина права: Крагујевац, 2021.
 • Урдаревић Б., Пружање услуга путем информационо-комуникационих технологија, Зборник радова: XXI век – век услуга и услужног права, књ. 12, Крагујевац, 2021.