ПРАВНОИСТОРИЈСКИ ПОГЛЕД НА МЕНИЧНУ (НЕ)СПОСОБНОСТ СЕЉАКА

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 79-88)

АУТОР(И): Биљана Гавриловић Грбовић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.079G

САЖЕТАК:

У раду се обрађује питање развитка меничне способности, тј. неспособности на простору Србије, у периоду од друге половине XIX века до првих деценија XX века; с посебним освртом на меничну неспособност сељака. Наиме, у Трговачком законику Кнежевине Србије, од 1860. године, било је прописано да сељаци, који се ратарским послом занимају немају пасивну меничну способност. Крајем XIX, почетком XX века, одредба о пасивној меничној неспособности сељака се у пракси све више заобилази, а у теорији критикује. Упркос томе, писац пројекта Меничног закона за Краљевину Србију, од 1912. године, задржава одредбу о пасивној меничној неспособности сељака. Ипак, услед Рата овај Пројекат није озакоњен, с тим што је сељацима и даље била ускраћена пасивна менична способност, на основу Трговачког законика од 1860. године. Питање о пасивној меничној неспособности сељака је поново дошло на ред на простору Србије, након формирања Краљевине СХС; требало је извршити унификацију меничног права, па самим тим и на јединствен начин решити проблем сељачке меничне (не)способности. С тим у вези, било је аргумената за прописивање сељачке пасивне меничне неспособности и у југословенској Краљевини. Али, како су се за сељачку неспособност залагали углавном Србијанци, у текст југословенског Меничног закона ушла је одредба према којој су и сељаци уживали пасивну меничну способност.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Менична неспособност, унификација, правна расправа, сељаци.

ЛИТЕРАТУРА: 

 • Бартош, Ф. М., Менични закон и Чековни закон са објашњењима из Закона о таксама, Београд, 1929.
 • Госпавић, О., Основи меничног права, Београд, 1929.
 • Гњатовић, Д., Сељачка меница у Србији, Економика пољопривреде, 4/2009.
 • Ђорђевић, А., Менично право у Краљевини Србији, Београд, 1905.
 • Законикъ Трговачкiй Княжество Србiю, Београд, 1860.
 • Митровић, Ј. В., Историја менице њен економски и правни развој, Архив за правне и друштвене науке, бр. 1, Београд, 1909.
 • Павловић, М., Правна европеизација Србије 1804-1914, Крагујевац, 2008.
 • Павловић, М., Проблем изједначења закона у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/Југославији, Зборник Правног факултета у Загребу, бр. 3-4/2018.
 • Перић, Н., Менична способност по српском законодавству“, Архив за правне и друштвене науке, бр. 4/1910.
 • Перић, Н., Менична способност по српском законодавству“, Архив за правне и друштвене науке, бр. 5/1910.
 • Пројекат Меничног законика за Краљевину Србију, Београд, 1912.
 • Радојичић, С., Основи трговачког права, Београд, 1922.
 • Суботић, М. Д., Сељак и његова пасивна менична способност, Београд, 1927.