ПРАВА ПУТНИКА KAO КОРИСНИКА УСЛУГА ПРЕВОЗА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 3-31)

АУТОР(И): Зоран Миладиновић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.003М

САЖЕТАК:

У свим врстама превоза, путници су слабија уговорна страна из уговора о превозу и немају могућност да уговором обавежу превозиоца да  у потпуности поштује своје обавезе уредног извршења превоза. Уочавајући проблеме са којима се путници  као корисници услуга превоза сусрећу у свим врстама превоза, ЕУ  је као регионална организација у последњих неколико година учинила значајне кораке у погледу заштите  путника  као посебне категорије потрошача у свим врстама превоза, што значи и у друмском превозу. Суштина усвојених прописа је у појачаној заштити путника у смислу да се путницима признају (гарантују)  одређена права када они трпе одређене непријатности или штете услед поремећаја у превозу. У усвојеним прописима установљена је читава лепеза права путника, односно установљене су бројне обавезе и одговорности превозилаца за неиспуњење или неуредно испуњење својих обавеза према путницима а које су углавном последица поремећаја у превозу (кашњење са поласком, отказивање поласка, прекид путовања и сл). У суштини ради се о појачаној заштита путника у односу на актуелне међународне и националне прописе, јер се превозници санкционишу због  неуредног извршења својих уговорних обавеза. Права путника као корисника услуга превоза у друмском саобраћају уређена су Уредбом ЕУ бр. 181 из. 2011. године. Суштина ове Уредбе је да се путницима признају нека посебна права у случају закашњења са поласком превозног средства, кашњења у току превоза, прекиду путовања и сл. Признавањем ових посебних права путницима се пружа јача правна заштита у односу на она општа правила грађанског права. У складу са опредељењем Републике Србије да постане члан ЕУ што подразумева и да своје законодавство усклади са правом ЕУ за очекивати је било да Србија изврши одговарајуће измене прописа  у овој области како би исте ускладила са правом ЕУ, међутим када је у питању друмски превоз путника Србија то  до данас није учинила.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

друмски превоз, друмски превозилац, путник, права путника, одговорност друмског превозиоца

ЛИТЕРАТУРА: 

 • Вукадиновић, Р., Право Европске уније, четврто измењено и допуњено издање, Крагујевац, 2006.
 • Вујисић, Д., Посебна права путника као потрошача у ваздушном саобраћају, Право и привреда, бр. 4-6/2018.
 • Дамњановић, К., Нова права путника у области аутобуског превоза у Европској унији, Правни записи, бр. 2/2011.
 • Драшкић, М., Уговори о превозу путника и пртљага, Нови Сад,1976.
 • Ђурђев, Д., Правно регулисање међународног друмског превоза путника, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 3/2017.
 • Ђурђев, Д.., Појам несрећног случаја и телесне повреде путника у ваздушном саобраћају, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 2/2014.
 • Ђурђев, Д., Превозне исправе, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 2/2011.
 • Ђурђев, Д., Правна природа одговорности превозиоца, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1-2/2008.
 • Јанковић, С. Правне последице поремећаја у путничком авио-саобраћају насталих услед COVID-19, Право и привреда, бр. 4/2021.
 • Јовановић Н., Појачана заштита путника од поремећаја у превозу у праву Европске уније, Зборник радова: Усклађивање пословног права Србије са правом ЕУ, Београд, 2017.
 • Марин, Ј., Осигурање у функцији заштите права путника и пословања путничких превозиоца, Зборник радова: Дани хрватског осигурања, Загреб 2014.
 • Миладиновић, З., Обавезно осигурање путника у јавном превозу од последица несрећног случаја, Зборник радова: садашњост и будућност услужног права. Крагујевац, 2022.
 • Миладиновић, З., Правна дејства превозних исправа у саобраћају, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, 2007.
 • Никчевић Грдинић, Ј., Неки правни аспекти уговора о превозу путника друмом, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 2/2012.
 • Радионов Радовановић, Н., Заштита права путника у цестовном пријевозу и улога осигурања, Зборник радова Правног факултета у Загребу, бр. 1-2/2008.
 • Директива бр. 2004/113 (ЕЗ) од 13.12. 2004. године, о спровођењу начела једнаког поступања према мушкарцима и женама у приступу набавка робе и пружања услуга. Сл. лист Европске уније бр. L 373/37 од 13.12. 2004.
 • Директива бр. 2000/43 о спровођењу начела једнаког поступања према особама без обзира на њихово расно или етничко порекло, Сл. лист Европске уније бр. L 180/22 од 29. јула 2000.
 • Директива 2009/103 (ЕЗ) Европског парламента и Савета од 16. 09. 2009. године, у односу на осигурање од грађанско-правне одговорности у погледу употребе моторних возила и извршење обавеза осигурања од такве одговорности (кодификована верзија) – текст означен као EGP, Сл. лист Европске уније бр. L 263/11 од 16.09. 2009
 • Закон о облигационим односима, Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, са изменама у бр. 38/85, 46/85, 57/89; Службени лист СРЈ, бр. 31/9, 22/99, 23/99, 35/99, 44/99 и Службени гласник Републике Србије бр. 18/2020.
 • Закон о превозу у друмском саобраћају, Сл. гласник РС, бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018, 83/2018 и 31/2019.
 • Закон о превозу путника у друмском саобраћају, Сл. гласник РС, бр. 68/2015, 41/208, 83/2018, 31/2019, и 9/2020.
 • Закон о уговорима о превозу у друмском саобраћају, Сл. лист СРЈ, бр. 26/95 и Сл. лист СЦГ, бр, 1/03.
 • Закон о обавезном осигурању у саобраћају, Сл. гласник РС, бр. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 и 7/2013- одлука Уставног суда.
 • Закон о заштити потрошача, Сл. гласник РС, бр. 88/2021.
 • Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Сл. гласник РС, бр. 32/2006 и 13/2016
 • Закон о потврђивању Конвенције УН о правима лица са инвалидитетом Сл. гласник РС, бр. 42/2009.
 • Изјава о надлежности Европске заједнице у вези с питањима која су регулисана Конвенцијом Уједињених нација о правима лица са инвалидитетом, Сл. лист Европске уније, бр. L 23/37 од 27. 10. 2010.
 • Конвенција о уговору о међународном превозу робе друмом, Сл. лист СФРЈ, бр. 11/58.
 • Конвенција о уговору о међународном превозу путника и пртљага, Сл. лист СФРЈ, бр. 8/77.
 • Конвенција Уједињених нација о правима лица са инвалидитетом, Сл. гласник рС. бр. 42/2009.
 • Протокол уз Конвенцију о уговору о међународном превозу робе друмом, Сл. гласник РС, бр. 4/2020.
 • Препоруку (ЕУ) 2020/912 од 30. јула 2020. године, о привременом ограничењу необавезних путовања у ЕУ и могућем укидању таквог ограничења, Сл. лист Европске уније L 208/1 од 01. 07. 2020.
 • Уредба (ЕЗ) бр. 1071/2009 Европског парламента и Савета од 21. Октобра 2009. године, о успостављању заједничких правила која се односе на услове за обављање делатности друмског превозиоца и стављање ван снаге Директиве бр. 96/26 (ЕЗ), Сл. лист Европске уније, L 300 од 14. 11. 2009.
 • Уредба (ЕУ) бр. 181/2011 Европског парламента и Већа од 16. фебруара 2011, о правима путника у друмском превозу и измени Уредбе (ЕЗ) бр. 2006/2004 (у даљем тексту Уредба бр. 181), Сл. лист ЕУ бр. 55 од 28. 02.2011. године.
 • Упутство-Смернице за тумачење Уредби о путничким правима за време Covidа19), Сл. лист Европске уније L 89/1, од 18. 03. 2020.