Системски приступ породици – импликације за праксу у условима епидемије ковид-19

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 121-142)

АУТОР(И): Наташа Николић

Е-АДРЕСА: natasa.nikolic@pfu.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NOIP.121N

САЖЕТАК:

У овом раду биће речи о системској породичној теорији и њеним импликацијама на педагошку праксу у условима епидемије ковид-19. Ова теорија на породицу гледа као на динамички систем нераскидиво повезан са другим друштвеним системима. То је систем који је много више од збира делова и има своју структуру, хијерархију, границе а кроз свој животни циклус сусреће се са бројним развојним и неразвојним кризама. Kовид-19 епидемија представља глобалну кризу са низом последица по друштвене односе, породично функционисање, ментално здравље људи. У раду ће бити разматран и појам породичне/системске резилијентности, тј. процеси који доприносе томе да се породица и њени чланови заштите у временима кризе. Будући да породица и њени чланови нису изоловани, друштвени, национални, глобални ниво морају доприносити јачању процеса резилијентности породице, а на тај начин допринети и резилијентности појединаца. С обзиром на то, предложићемо различите врсте друштвене помоћи породици (јачање духовности као механизма резилијентности, овладавања вештинама комуникације, поучавање у активном слушању…).

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

системска теорија о породици, резилијентност, ковид-19, криза.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Abramson, A. (2020). How COVID-19 may increase domestic violence and child abuse. Retrieved June 2, 2022 from the World Wide Web https://www.apa.org/topics/ covid-19/domestic-violence-child-abuse.
 • Arslan, G. & Yıldırım, M. (2021). Meaning-Based Coping and Spirituality During the COVID-19 Pandemic: Mediating Effects on Subjective Well-Being. Frontiers in psychology, 12, 646572, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.646572.
 • Arslan, G. & Yıldırım, M. (2020). Coronavirus stress, meaningful living, optimism, and depressive symptoms: a study of moderated mediation model. Australian Journal of Psychology, 73(2), 113–124. DOI 10.1080/00049530.2021.1882273.
 • Afifi, T. & Afifi, W. (2015). Uncertainty, information management, and disclosure deci- sions: Theories and applicati ons. Routledge, https://doi.org/10.4324/9780203933046.
 • Van Gelder, N., Peterman, A., Potts, A., OʼDonnell, M., Thompson, K., Shah, N., Oertelt- Prigione, S. & Gender and COVID-19 working group (2020). COVID-19: Reducing the risk of infection might increase the risk of intimate partner violence. EClinical Medicine, 21, 100348. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100348.
 • Гачић, Б. и Мајкић, В. (2000). Породична резилијентност: Кључни процеси. Психологија, 33(3–4), 329–350.
 • Gayatri, M. & Irawaty, D. K. (2022). Family Resilience during COVID-19 Pandemic: A Literature Review. The Family Journal, 30(2), 132–138, https://doi.org/10.1177/ 10664807211023875.
 • Голднер Вуков, М. (1988). Породица у кризи. Београд – Загреб: Медицинска књига.
 • Guest, J. L., del Rio, C. & Sanchez, T. (2020). The three steps needed to end the COVID-19 pandemic: Bold public health leadership, rapid innovations, and courageous political will. JMIR Public Health and Surveillance, 6(2), Article e19043, https://doi.org/10.2196/19043.
 • Guest, J. L., Del Rio, C. & Sanchez, T. (2020). The Three Steps Needed to End the COVID-19 Pandemic: Bold Public Health Leadership, Rapid Innovations, and Courageous Political Will. JMIR public health and surveillance, 6(2), e19043, https://doi.org/10.2196/19043.
 • Зобеница, А. (2012). Учинак системске терапије на резилијентност породица алкохоличара. (Докторска дисертација). Београд: Филозофски факултет. DOI 10.2298/BG20121105ZOBENICA.
 • Julien, J., Ayer, T., Tapper, E. B., Barbosa, C., Dowd, W. N. & Chhatwal, J. (2022). Effect of increased alcohol consumption during COVID-19 pandemic on alcohol- associated liver disease: A modeling study. Hepatology (Baltimore, Md.), 75(6), 1480–1490, https://doi.org/10.1002/hep.32272.
 • Linde, E. S., Varga, T. V. & Clotworthy, A. (2022). Obsessive-Compulsive Disorder During the COVID-19 Pandemic – A Systematic  Review. Frontiers  in  psychiatry, 13, 806872, https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.806872.
 • Luthar, S. S., Ebbert, A. M. & Kumar, N. L. (2021). Risk and resilience during COVID- 19: A new study in the Zigler paradigm of developmental science. Development and psychopathology, 33(2), 565–580, https://doi.org/10.1017/S0954579420001388.
 • Manzo, L. K. C. & Minello, A. (2020). Mothers, childcare duties, and remote working under COVID-19 lockdown in Italy: Cultivating communities of care. Dialogues in Human Geography, 10(2), 120–123, https://doi.org/10.1177/2043820620934268.
 • Ма. Р. (2021). Стручњацима за ментално здравље можете се јавити телефоном или путем онлајн чета. Еклиника. Retrieved June 10, 2022 form the World Wide Web https://eklinika.telegraf.rs/vesti/41568-mentalno-zdravlje-besplatan-telefonski- poziv-pomoc-putem-onlajn-ceta.
 • Матејевић, М. и Тодоровић, Ј. (2012). Функционалност породичних односа и ком- петентно родитељство. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу.
 • Министарство здравља Републике Србије (2020). Отворене телефонске линије у циљу очувања менталног здравља у условима епидемије. Retrieved June 12, 2022 from the World Wide Web https://www.zdravlje.gov.rs/vest/346548/otvorene- telefonske-linije-u-cilju-ocuvanja-mentalnog-zdravlja-u-uslovima-epidemije.php.
 • Настасић, П. (1998). Алкохолизам и међугенерацијско преношење. Београд: Tehniss.
 • Pargament, K. I., Smith, B., Koenig, H. G. & Perez, L. (1998). Patterns of positive and negative religious coping with major life stressors. Journal for the Scientific Study of Religion, 37(4), 710–724, https://doi.org/10.2307/1388152.
 • Половина, Н. (2011). Породица у системском окружењу. Београд: Чигоја штампа. Roberts, A., Rogers, J., Mason, R., Siriwardena, A. N., Hogue, T., Whitley, G. A. &
 • Law, G. R. (2021). Alcohol and other substance use during the COVID-19 pandemic: A systematic review. Drug and alcohol dependence, 229 (Pt A), 109150, https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2021.109150.
 • Roos, L. E., Salisbury, M., Penner-Goeke, L., Cameron, E. E., Protudjer, J., Giuliano, R., Afifi, T. O. & Reynolds, K. (2021). Supporting families to protect child health: Parenting quality and household needs during  the  COVID-19  pandemic. PloS one, 16(5), e0251720, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251720.
 • РТС (2021, јул 24). Пандемија оставила ожиљке – ко се јавља за психолошку помоћ и шта нас највише мучи. РТС. Retrieved June 13, 2022 from the World Wide Web https://www.rts.rs/page/stories/sr/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0% BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81/story/3148
 • /zivot-u-vreme-pandemije/4453942/mentalno-zdravlje-koronavirus-pandemija.html.
 • Стајић, М., Жикић, Б. и Пишев, М. (2021). Шумови у комуникацији: „двострука обавезност” током епидемије ковида-19 у Србији. Гласник Етнографског института САНУ, 69(3), 593–608.
 • Smith, S.  R.,  Hamon,  R.  R.,  Ingoldsby,  B.  B.  &  Miller,  J.  E.   2009   et   al. (2009). Exploring family theories. New York: Oxford University Press.
 • Shirkavand, L., Abbaszadeh, A., Borhani, F. & Momenyan, S. (2018). Correlation between spiritual well-being with satisfaction with life and death anxiety among elderlies suffering from cancer. Electronic Journal of General Medicine, 15(3), 1– 7, https://doi.org/10.29333/ejgm/85501.