Iskustva u izvođenju i eksploataciji fotonaponske elektrane instalisane snage 500 kW u fabrici „Gruner“ d.o.o-Vlasotince / Experiences in Realization and Exploitation of Photovoltaic Power Plant with 500 KW of Installed Power in “Gruner” Ltd. – Vlasotince

Energija, ekonomija, ekologija, 4, XXIV, 2022, (str. 57-67)

АУТОР(И): Miodrag Vuković, Željko V. Despotović, Bojan Simonović

Е-АДРЕСА: m.vukovic@conseko.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE22-4.57V

САЖЕТАК:

Osnovna namena fotonaponske elektrane (FNE), instalisane snage 500kW na krovu fabrike GRUNER Serbian d.o.o u Vlasotincu, je napajanje električnom energijom potrošača u fabrici. Sagledavajući dimenzije krova i dnevne i mesečne profile potrošnje električne energije u fabrici, početkom 2021 projektovana je FNE, koja ostvaruje paralelni rad za elektro-distributivnom mrežom, sa mogućnošću isporuke viška proizvedene električne energije u istu. FNE je izvedena od strane firme CONSEKO d.o.o., Beograd u periodu 15.07-15.10.2021 i puštena je u probni rad krajem septembra 2021., a upotrebna dozvola za rad je izdata 30.12.2021. Od tada je FNE zvanično u eksploatacionom radu. Fabrika GRUNER je 30.03.2022. zaključila sa JP EPS, Ogranak „EPS Snabdevanje“ ugovor o potpunom snabdevanju električnom energijom za period 01.04.2022 do 31.12.2023. U radu su data neka ključna iskustva sa izvođenja i eksploatacije FNE, koja bi mogla biti interesantna kako projektantima, tako i izvođačima i realizatorima solarnih elektrana. Realizacijom FNE je dat izvestan doprinos promociji obnovljivih izvora energije i korišćenju „zelene“ energije na teritoriji Republike Srbije.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

energetika, solarne elektrane, „on-grid“ sistemi, OIE,  dekarbonizacija,

ЛИТЕРАТУРА: