Energetski menadžment i ciljevi održivog razvoja / Energy Management and Sustainable Development Goals

Energija, ekonomija, ekologija, 2, XXIV, 2022, (str. 46-53)

АУТОР(И): Radoslav Raković, Sanja Petrović Bećirević

Е-АДРЕСА: rrakovic@ep-entel.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE22-2.46R

САЖЕТАК:

Održivi razvoj postao je veoma aktuelna tema poslednjih godina u svetu. Koncept je prvo primenjen u oblasti zaštite životne sredine, ali se postepeno proširio i na druge oblasti društvenog života. Svest o potrebi rešavanja pitanja značajnih za opstanak planete dovela je na Samitu u Njujorku 2015. godine do usaglašavanja oko 17 globalnih ciljeva održivog razvoja. U ovom radu razmotreno je mesto i uloga energetskog menadžmenta i odgovarajućih menadžment standarda sa aspekta ostvarivanja ciljeva održivog razvoja u okviru Agende 2030, pre svega ciljeva br 7: Dostupna i čista energija, br.11: Održivi gradovi i zajednice, br. 12: Odgovorna proizvodnja i potrošnja kao i br.13: Mere protiv klimatskih promena. Na kraju, dat je kratak osvrt na aktuelno stanje ove tematike u Srbiji.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

održivi razvoj, ciljevi održivog razvoja, agenda 2030, energetski menadžment, održivi razvoj zajednica

ЛИТЕРАТУРА: