Razmatranje gubitaka u niskonaponskim vodovima sa prikazom rezultata proračuna / Consideration of Losses in Low Voltage Lines with a Presentation of Calculation Results

Energija, ekonomija, ekologija, 1, XXIV, 2022, (str. 68-73)

АУТОР(И): Siniša Spremić, Dušan Obradović

Е-АДРЕСА: sinisa.spremic@ods.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE22-1.68S

САЖЕТАК:

Od ukupnih tehničkih gubitaka snage i gubitaka električne energije (u daljem tekstu: gubici) u distribuciji električne energije najveći deo otpada na tehničke gubitke u niskonaponskim vodovima. Tehnički gubici su gubici koji nastaju u distribuciji električne energije do potrošača u elektrodistributivnoj opremi za razliku od komercijalnih gubitaka koji obuhvataju neovlašćeno korišćenje električne energije i gubitke zbog grešaka merne opreme. Najveći deo tih gubitaka je u niskonaponskim nadzemnim vodovima, posebno onim izvedenim neizolovanim provodnicima. Glavni izvor tehničkih gubitaka nastaje protokom električne struje kroz provodnike. Neuravnoteženost opterećenja može značajno da utiče na povećanje gubitaka. Određene mere su preduzimane u cilju smanjenja ovih gubitaka, ali ne sistematično. Dat je prikaz i razmatranje razlika tehničkih gubitaka snage za različite vrste opterećenja niskonaponskih vodova i za neuravnoteženost opterećenja. Proračun [1] je urađen u Microsoft Excel-u. Ulazni podaci se ubacuju ručno za svaki proračun. Proračuni pokazuju da se može se očekivati značajna ušteda na gubicima uz sprovođenje mera na uravnotežavanju opterećenja i pomeranjem opterećenja (potrošača) prema početku niskonaponskog nadzemnog izvoda, tj. pravilnim rasporedom potrošača. Ove mere treba da se sprovode dugoročno i sistematično.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Tehnički gubici, Niski napon, Nadzemni vod, Opterećenje, Neuravnoteženost

ЛИТЕРАТУРА:

 • Spremić, S. Analiza povećanja gubitaka usled nesimetrije opterećenja u niskonaponskoj distributivnoj mreži i mogući načini za analizu i smanjenje gubitaka usled nesimetrije opterećenja, Elektrodistribucija, br. 2-3, str. 58-65, 2006.
 • J.P. Elektrovojvodina, Paket računarskih programa za izračunavawe gubitaka u elementima mreže, J.P. Elektrovojvodina, 1992.
 • Ćirić,, Ochoa, L.F., Feltrin, A.P., Nouri, H. Analiza kvarova u četverožičnim distributivnim mrežama, Elektrodistribucija, br. 1, str. 34-42, 2006.
 • Spremić, S. Tehnoekonomska analiza za smanjenje gubitaka u nadzemnim vodovima distributivne mreže minimalnim ulaganjem u povećanje preseka provodnika, Elektrodistribucija, br. 1, str. 50-56, 2004.
 • Elektrodistribucija Srbije, pdf (epsdistribucija.rs)  [pristupljeno 14.03.2022.]
 • Spremić, S. Analiza uticaja nesimetrije faktora snage po fazama u niskonaponskoj distributivnoj mreži, Elektrodistribucija, 2011.
 • Švenda, G., Kojić, S. Kvantifikacija nesimetrije u srednjenaponskim i niskonaponskim distributivnim mrežama, in Proc. I jugoslovensko savetovanje o elektrodistributivnim mrežama, Zlatibor, 1998.
 • Jović, A., Stojanović, D. Merenje prisustva trećeg harmonika u struji neutralnog provodnika u niskonaponskoj distributivnoj mreži, in Proc. VI savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem, Vrnjačka Banja, 2008
 • Stojanović, D., Korunović, L., Jović, A. Merenje i analiza nesimetrije opterećenja u niskonaponskoj distributivnoj mreži, in Proc. VI savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem, Vrnjačka Banja, 2008.
 • Beharrysingh, S. Phase unbalance on low-voltage electricity networks and its mitigation using static balancers, A Doctoral Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (PhD), at Loughborough University. 31st March, 2014
 • Mitraković, B. Transformatori , Beograd: Naučna knjiga, 1979.