Analiza rada solarne elektrane u NTP Čačak – System Advisor Model (SAM) modelovanje i poređenje sa stvarnim rezultatima / System Advisor Model (SAM) Modelling of Solar Power Plant and Comparison to Actual Performance Data

Energija, ekonomija, ekologija, 4, XXIV, 2022, (str. 52-56)

АУТОР(И): Snežana Dragićević, Vojislav Vujičić, Milan Marjanović

Е-АДРЕСА: snezana.dragicevic@ftn.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE22-4.52D

САЖЕТАК:

Porast upotrebe obnovljivih izvora energije u 21. veku prouzrokovala je sve intenzivnija borba protiv klimatskih promena i njihovog štetnog uticaja na životnu sredinu. Obnovljivi izvori energije se primenom različitih tehnologija transformišu u toplotnu i električnu energiju i imaju značajan potencijal da postanu dominantni izvor energije u narednoj deceniji. Fotonaponski sistemi su doživeli značajan rast primene kao alternativa konvencionalnim izvorima energije. U radu je prikazano modelovanje i simulacija rada solarne elektrane snage 25 kW, koja je instalirana na krovu Naučno-tehnološkog parka u Čačku. Model je razvijen korišćenjem softverskog alata Sistem Advisor Model (SAM). SAM je korišćen za analizu tehničkih performansi sistema, za lokalne vremenske uslove i karakteristike instaliranih komponenti fotonaponskog sistema. Validacija modela je potvrđena poređenjem dobijenih rezultata simulacije sa stvarnim performansama sistema. Razvijeni prediktivni model se može koristiti za karakterizaciju performansi solarne elektrane, kao i za analizu i evaulaciju efikasnosti rada sistema.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

obnovljivi izvori energije, solarna elektrana, System Advisor Model (SAM), Analiza performansi

ЛИТЕРАТУРА: