Novi pravni režim zaštite kolektivnih interesa potrošača u Evropskoj uniji

XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2020), str. 335-351

AUTOR(I): Borko Mihajlović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.335M

SAŽETAK:

Juna 2020. godine postignut je politički dogovor između Evropskog parlamenta i Saveta Evropske Unije o konačnom tekstu Predloga Direktive o reprezentativnim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača, čije se stupanje na snagu očekuje do kraja 2020. godine. Predlogom nove Direktive evropski zakonodavac nastoji da uspostavi ravnotežu između dva, barem na prvi pogled, protivrečna cilja: 1) podizanje nivoa zaštite kolektivnih interesa potrošača, i to prvenstveno kroz dodeljivanje prava individualnim potrošačima na potpuno obeštećenje u okviru postupka kolektivne zaštite, i 2) sprečavanje različitih zloupotreba postupka zaštite kolektivnih interesa potrošača, koje mogu imati štetne posledice po trgovce, potrošače, ali i na ukupno poverenje građana u funkcionisanje sistema zaštite potrošača. Autor se u radu, nakon kratkog osvrta na odredbe još uvek važeće Direktive o sudskim i upravnim zabranama iz 2009. godine, bavi osnovnim predmetom rada, koji obuhvata prikaz odredaba Predloga nove Direktive koje doprinose ostvarivanju proklamovanih osnovnih ciljeva Direktive. U završnom delu rada, autor daje procenu očekivanih efekata nove Direktive i uspostavljanja ravnoteže između njena dva osnovna cilja (veća zaštita potrošača i sprečavanje zloupotreba postupka).

KLJUČNE REČI: 

kolektivni interes potrošača, postupak zaštite kolektivnih interesa, Predlog Direktive o reprezentativnim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača, reprezentativna tužba za obeštećenje, reprezentativna tužba za izricanje mera prestanka ili zabrane.

LITERATURA: