Postupak sačinjavanja javnobeležničkog zaveštanja

XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2020), str. 241-251

AUTOR(I): Tamara Đurđić Milošević

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.241DM

SAŽETAK:

Reafirmacijom ustanove javnog beležništva u srpsko pravo se uvodi javnobeležničko zaveštanje kao nova zaveštajna forma, čije sačinjavanje je u nadležnosti notara. Reč je o javnom zaveštanju koje se sačinjava po postupku za sačinjavanja javnobeležničkog zapisa. Kako je osnovna uloga javnih beležnika da pouče stranke i preveniraju eventualne sporove među učesnicima pravnog prometa, kao i da garantuju pouzdanost isprave koju sačinjavaju i tako doprinesu pravnoj sigurnosti, poštovanje zakonom predviđene procedure sačinjavanja javnobeležničkog zaveštanja preduslov je ostvarivanju svih funkcija notarske forme. Zbog značaja postupka za sačinjavanje javnobeležničkog zapisa u formi kojeg se sačinjavanja javnobeležničko zaveštanje, predmet analize biće notarski postupak i faze njegove realizacije, kako u uporednom, tako i u srpskom pravu.

KLJUČNE REČI: 

javni beležnik – notar, javnobeležnički zapis, javnobeležničko zaveštanje, notarijalni postupak

LITERATURA: