Primenjivost anticipirane naredbe pacijenta i promenjene okolnosti

XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2020), str. 179-192

AUTOR(I): Dragica Živojinović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.179Z

SAŽETAK:

Predmet ovog rada je sagledavanje šta podrazumeva ispunjenost jedne od pretpostavki za postupanje po anticipiranoj naredbi pacijenta – njena primenjivost na predloženu medicinsku meru, kao i razmatranje kako promenjene okolnosti utiču na njeno dejstvo. Autorka nalazi da je određenost, konkretizacija medicinske mere na koju se unapred (ne)pristaje ključni preduslov njene buduće primene i doslednog poštovanja autonomije pojedinca i njegovog prava na samoodređenje. Zalažući se za uvažavanje uticaja promenjenih okolnosti na dejstvo validne anticipirane naredbe autorka otvara niz za ovu temu važnih pitanja: koji je relevantan vremenski okvir za njihovo uzimanje u obzir;  kakva to promena okolnosti može biti od uticaja na odluku da se po njoj ne postupi; šta činiti ukoliko je želja pacijenta nesposobnog za davanje informisanog pristanka u pogledu lečenja suprotna od njegove volje ispoljene u anticipiranoj naredbi; kakav je značaj uključivanja trećeg lica koje će u ime pacijenta a povodom primene anticipirane naredbe komunicirati s postupajućim lekarom. U radu se zaključuje da se podložnost anticipiranih naredbi pacijenata delovanju promenjenih okolnosti, odražava na njihovu obaveznost i da ovaj mehanizam odlučivanja unapred ima ograničenu ulogu u lečenju pacijenata nesposobnih za informisani pristanak.

KLJUČNE REČI: 

anticipirana naredba pacijenta, autonomija, pravo na samoodređenje, informisani pristanak, promenjene okolnosti

LITERATURA: