Proces harmonizacije i doprinos zaštiti prava korisnika i jačanju finansijskog sistema Republike Srbije

XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2020), str. 43-55

AUTOR(I): Jovana Brašić Stojanović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.043BS

SAŽETAK:

Oblast finansijskih usluga u Republici Srbiji okarakterisana je permanentnim usaglašavanjem regulative, odnosno prihvatanjem pravnih tekovina Evropske unije i njihovog prilagođavanja postojećim ekonomskim i društvenim okolnostima. Zadovoljavajući stepen postignute harmonizacije rezultirao je otvaranjem pregovaračkog Poglavlja 9 o finansijskim uslugama, čime je domaća država načinila korak napred ka jedinstvenom tržištu. Namera autora jeste da kroz istraživački rad ukaže na najvažnija pravna akta koja su rezultat procesa harmonizacije u oblasti finansijskih usluga, na važnost obezbeđivanja i jačanja finansijskog sistema i na postignut nivo u zaštiti prava korisnika finansijskih usluga. Takav cilj rezultat je stava da se jačanjem finansijskog sistema dolazi do unapređivanja ukupnog poslovnog ambijenta, što potom stimulativno deluje na stvaraoce usluga, na raznovrsnost ponude, konkurentnost postojećih pružaoca, ali i pojavu novih, te samim tim pokretanje kako domaćeg tako i stranog kapitala, što za konačan rezultat ima ubrzanje privrednog razvoja.

KLJUČNE REČI: 

finansijske usluge, finansijsko tržište, korisnik finansijskih usluga, harmonizacija, pravne tekovine,  pravna sigurnost.

LITERATURA: