XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2020), str. 25-42

AUTOR(I): Dragan Vujisić

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.025V

SAŽETAK:

Predmet ovog rada su bankarski poslovi kod kojih banka izvršava određene usluge trećim licima, po nalogu svog klijenta (bankarski uslužni poslovi). Konkretno, akreditiv (dokumentarni i obični), bankarska garancija i dokumentarni inkaso. U ovim poslovima učestvuje više lica, najmanje tri, i to banka, nalogodavac i korisnik (akreditiva, garancije) a može se pojaviti i više banaka. Posebno su analizirani pravni odnosi između učesnika u ovim poslovima. Ovi bankarski poslovi se često koriste u međunarodnim transakcijama (prodaja, i dr.) i to, onda, dodatno (podrazumeva, po pravilu, učešće, više banaka sa sedištima u različitim zemljama) usložnjava njihovu primenu. Takođe, poseban akcenat dat je njihovoj ulozi, dokumentarnog akreditiva kao sredstva plaćanja, bankarske garancije kao sredstva obezbeđenja, ali ona je, često, višestruka. (dokumentarni akreditiv može imati i funkciju sredstva kreditiranja i sredstva obezbeđenja). Takođe, svi ovi poslovi imaju sličnosti i sa drugim pravnim poslovima (jemstvo, osiguranje, ugovor u korist trećeg, ugovor o kreditu i dr.) ali oni su samostalni i nezavisni pravni poslovi.

KLJUČNE REČI: 

akreditiv, bankarska garancija, dokumentarni inkaso, banka, nalogodavac, korisnik.

LITERATURA: