Kazna po meri učinioca „milosrdnog ubistva“

XXI vek – Usluge i prava korisnika (2020) str. 923-944

AUTOR(I): Dragana Petrović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.923P

SAŽETAK:

Ova priča obojena tamnim koloritom pripada posebnoj realnosti. Mahom vezana za izrazite krajnosti, ovde neprekidno pulsiraju užasni strahovi, žestoka spoticanja, zablude, mogućnosti zloupotrebe, kontraverzna rešenja… Ovde je svaki eksplicitni odgovor opasan, opterećujući, mimo svake logike. Razapeta između raznovrsnih ideja do one – da je život deo aranžmana u kome jedno ljudsko biće ima pravo na dostojanstvenu smrt, opstaje gomila neprozirnih i protivrečnih situacija u kojima shvatiš – problem nas prevazilazi, uvlači u „živo blato“. To je očigledno dugo putovanje u nepoznato na kome se ne mogu izbeći određena nepristajanja, otpori i predrasude, bez obzira na rešenja civilizacijske, kulturne i individualne ostvarenosti. Ličimo jedni na druge. Životi nam se razlikuju, ali kraj je isti. Uvek se dešava u „uskom krugu“, u jednoj tački – tački prekida. Naše je da to prihvatimo i sa tim živimo. Po tome je smrt važna isto toliko koliko i sam život. Zato je i gomila pitanja koja ovde iskrsavaju izuzetno važna i zato se autor odlučio da razmatra neka od njih – i sve to u okviru značajnih društvenih promena i izmenjenog odnosa prema životu čoveka kao najznačajnijem ljudskom pravu i pravu na smrt kao očigledno najspornijem čovekovom pravu.

KLJUČNE REČI: 

kazna, ubistvo, milosrđe, uzroci, promene i rešenja.

LITERATURA:

 • Dolenc, M., Tumač Krivičnog zakonika Kraljevine Jugoslavije, Zagreb, 1930.
 • Đorđević, M., Đorđević, Đ., Krivično pravo sa osnovama privrednoprestupnog i prekršajnog prava, Beograd, 2009, str. 91.
 • Živanović, T., Osnovi krivičnog prava, Opšti deo, Beograd, 1935.
 • Živanović, T., Osnovi krivičnog prava Kraljevine Jugoslavije, Opšti deo, knj. I, Beograd, 1935.
 • Lopičić, Đ., Krivična odgovornost za navođenje na samoubistvo i pomaganje u samoubistvu, Pravni život, br. 9/1995.
 • Mala enciklopedija, Prosveta, Beograd, 1959.
 • Marinović, S., Pravo na smrt (eutanazija), Podgorica, 1996.
 • Medicinska enciklopedija, Zagreb, 1959.
 • Memedović, N., Samoubistvo i pravo na život, Pravni život, br. 9/1997.
 • Milenković, M., Eutanazija ili ubijanje iz milosrđa, Skoplje, 1940.
 • Mitrović, G., Problem eutanazije kroz istoriju ljudskog društva sa posebnim osvrtom na pravna shvatanja ovog problema, Advokatura, vol. 7, br. 2/1981.
 • Niketić, G., Krivični zakonik, objašnjenja – praksa – sporedno zakonodavstvo, Beograd.
 • Nowak, M., Pravo na život – Komentar čl. 6. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Pravni život, tom I, br. 9/1996.
 • Stojanović, Z., KZ RS iz Uvodnih objašnjenja, Beograd, 2005.
 • Frejzer, DŽ., Zlatna knjiga (II tom), Beograd, 1972.
 • Cetinić, M., Eutanazija i samoubistvo, Zbornik radova: Ubistva i samoubistva u Jugoslaviji, Kopaonik, mart 1998.
 • Čejović, B., Krivičnopravni problemi transplantacije delova čovečijeg tela, Beograd, 1974.
 • http//euthanasia.com/history.html.
 • https://www.copyright.com/ccc/basicSearch.do?FriMar 26.06:14:24.2010
 • http://www.rights.org/deathnet/usc2.html
 • http://www.rights/deathnet/survey.html