Ujednačavanje položaja insolventnih pravnih i fizičkih lica uvođenjem ličnog bankrota

XXI vek – Usluge i prava korisnika (2020) str. 851-873

AUTOR(I): Vladimir Kozar

Download Full Pdf

DOI: 10.46793/UPK20.851K

SAŽETAK:

U radu su analizirane sličnosti i razlike između položaja insolventnih privrednih društava i drugih pravnih lica, u odnosu na režim koji se primenjuje na fizička lica, koja nisu u stanju da plaćaju svoje obaveze. U našem pozitivnom pravu dozvoljeno je pokretanje i sprovođenje stečaja samo nad privrednim društvima i drugim pravnim licima, a nije moguće sprovođenje ličnog bankrota nad fizičkim licem, preduzetnikom ili poljoprivrednikom. Humanizacija položaja dužnika fizičkih lica, izvan stečajnog postupka, ostvaruje se propisivanjem niza zaštitnih mera i mehanizama, kao što je privremeno odlaganje izvršenja, ili zabranom izvršenja na jedinoj nepokretnosti u vlasništvu dužnika fizičkog lica radi namirenja nesrazmerno manjeg iznosa potraživanja. U radu je analizirana potreba dodatne zaštite ove kategorije dužnika, propisivanjem instituta individualnog  stečaja, čija je suština reprogram i delimičan otpust duga, kao i izbegavanje plenidbe lične imovine u postupku prinudnog izvršenja. Ideja ličnog bankrota, koji treba da bude moralno i društveno prihvatljiv, jeste da se prezaduženom građaninu omogući novi finansijski početak, tako što se, nakon okončanja stečaja tokom kojeg pod nadzorom poverenika izmiruje deo svojih obaveza, oslobađa svih preostalih dugova. Autor je uporedio položaj insolventnih pravnih lica sa situacijom u kojoj se nalaze prezadužena fizička lica, zaključivši da mnogi instituti i pravne posledice stečajnog postupka, kao što je zabrana individualnog izvršenja, prestanak obračunanja kamate i reorganizacija, omogućavaju bolji položaj pravnim licima, zaključivši da bi takve pogodnosti trebalo omogućiti i fizičkim licima, uvođenjem ličnog bankrota.

KLJUČNE REČI: 

lični bankrot; humanizacija; dužnik; individualni stečaj; izvršenje; stečaj potrošača; otpust duga; reprogram duga.

LITERATURA:

 • Vasiljević, M., Poslovno pravo, Beograd, 1997.
 • Vrhovšek, V., Kozar, V., Izlučna tužba protiv stečajnog dužnika, Pravni život, tom III, br. 11/2019.
 • Garašić, J., Kako zakonski regulisati „osobni stečaj“ u Hrvatskoj, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 61, br. 5/2011. dostupno na: https://hrcak.srce.hr/ 74386, 17.01.2019.
 • Dabetić Trogrlić, V., Tužbe iz stečajnog postupka, Bilten Privrednog suda u Beogradu, br. 1/2015, dostupno na adresi: http://www.propisionline.com/Practice/ Decision/44474, 08.02.2020.
 • Dukić Mijatović, M., Kozar, V., Postulati korporativnog stečaja u Republici Srbiji, Novi Sad, 2019.
 • Dukić Mijatović, M., Predlog plana reorganizacije u svetlu zakonskih procedura stečajnih zakona u regionu, Pravo i privreda, br. 4-6/2011.
 • Dukić, M., Zaštita poverilaca u stečaju, doktorska disertacija, Privredna akademija, Novi Sad, 2008.
 • Đorđević, S., Država priprema zakon o stečaju građana, dostupno na adresi: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3263241/drzava-priprema-zakon-o-stecaju-gradjana-licni- bankrot-spas-od-izvrsitelja, 6.06.2019.
 • Đorđević, Ž., Stanković, V., Obligaciono pravo, Beograd, 1987.
 • Jovanović – Zattila, M., Čolović, V., Stečajno pravo, Beograd, 2007.
 • Kozar, V. Lazarević D., Komentar Zakona o izvršenju i obezbeđenju sa novelama iz 2019. godine, sudskom praksom i registrom pojmova, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd, 2019
 • Kozar, V., Ništavost valutne klauzule – ograničenje slobode pružanja finansijskih usluga i narušavanje pravne sigurnosti, Zbornik radova: Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost, Kragujevac, 2019.
 • Kozar, V., Raskid ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom zbog promena kursa švajcarskog franka, Kultura polisa, god.XV, br. 36/2018.
 • Kozar, V., Komentar stečajnih zakona, Beograd, 2010.
 • Kozar, V., Skraćeni izvršni postupak, Radno-pravni savetnik, br. 12/2019.
 • Marković, N., Stečaj potrošača u Republici Hrvatskoj, Zbornik radova: Aktuelna pitanja iz oblasti građanskog prava u Bosni i Hercegovini – teorija i praksa, Banja Luka – Jahorina, 2018.
 • Mićović, M., Privredno pravo, Kragujevac, 2010.
 • Obućina, J., Odnos prethodnog stečajnog postupka i postupka sprovođenja izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja na nepokretnostima, Pravo i privreda, br. 1-3/2017.
 • Opačić A., Kozar, V., Uticaj mas-medija na kreiranje potrošačkog mentaliteta kao uzroka insolventnosti pojedinca, Kultura polisa, Posebno izdanje 4 Uticaj masovnih medija na degradaciju savremenog društva, god. XV, 2018.
 • Poznić, B., Građansko procesno pravo, Beograd, 1987.
 • Radovanov, A., Građansko procesno pravo, 4. izmenjeno i dopunjeno izdanje, Novi Sad, 2014.
 • Riesenfeld, S. A., Bankruptcy, dostupno na adresi: https://www.britannica.com/topic/bankruptcy #ref248841, 08.02.2020.
 • Telesković, A., MMF predlaže usvajanje zakona o ličnom bankrotu, dostupno na adresi: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/ekonomija/3544736/licni-bankrot-da-li- biste-svoj-novacanik-poverili-stecajnom-upravniku.html, 6.06.2019.
 • Trešnjev, A., Nova ekonomija, dostupno na adresi: https://novaekonomija.rs/sr/vesti /vesti- iz-zemlje/javni-izvr%C5%A1itelji-u-2017-godini-prodali-3736-stanova-i-ku%C4%87a, 08.02.2020.
 • Zakon o obligacionim odnosima – ZOO, Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99, 44/99.
 • Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga – ZZKFU, Službeni glasnik RS, br. 36/2011, 139/2014.
 • Zakon o izvršenju i obezbeđenju – ZIO, Službeni glasnik RS, br. 106/2015, 106/2016 (Autentično tumačenje), 113/2017 (Autentično tumačenje), 54/2019, 9/2020 (Autentično tumačenje).
 • Zakon o privrednim društvima – ZPD, Službeni glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019.
 • Zakon o stečaju – ZS, Službeni glasnik RS, br. 104/2009, 99/2011, 71/2012 (Odluka Ustavnog suda), 83/2014, 113/2017, 44/2018, 95/2018.
 • Zakon o stečajnom postupku, Službeni glasnik RS, br. 84/2004, 85/2005.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima, Službeni list SRJ, br. 31/93,
 • Zakon o zateznoj kamati – ZZK, Službeni glasnik RS, br. 119/2012.
 • Zakon o uređenju sudova – ZoUS, Službeni glasnik RS, br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011 (drugi zakon), 101/2011, 101/2013, 40/2015 (dr. zakon), 106/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 (OUS), 87/2018, 88/2018 (OUS).
 • Zakon o stečaju potrošača, Narodne novine, br. 100/15.
 • Stečajni zakon, Narodne novine, br. 44/96.
 • Stečajni zakon, br. 71/15, 104/17
 • Odluka o upravljanju rizicima banke, Službeni glasnik RS, br. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 23/2013, 43/2013, 92/2013, 33/2015, 61/2015, 61/2016, 103/2016, 119/2017, 76/2018, 57/2019, 88/2019, tač. 40.
 • Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke, Službeni glasnik RS, br. 94/2011, 57/2012, 123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015, 61/2016, 69/2016, 91/2016, 101/2017, 114/2017, 103/2018, 8/2019
 • Odluka o adekvatnosti kapitala banke, Službeni glasnik RS, br. 103/2016, 103/2018, 88/2019
 • Stanje stvari, dostupno na adresi: https://sta njestvari.com/2018/12/29/u-2017-godini- prodali-3736-stanova, 08.02.2020.
 • Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pž. 9298/2010 od 2.6.2010. godine, dostupno na adresi: http://www.propisionline.com/Practice/Decision/34897, 09.02.2020..
 • Obrazloženje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju – III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja, dostupno na adresi: http://www.parlament.gov.rs/akti/zakoni-u-proceduri/zakoni-u- proceduri.1037.html, 17.06.2019.