Uticaj direktnih stranih investicija na privredni rast Srbije u svetlu legislativnih reformi

XXI vek – Usluge i prava korisnika (2020) str. 837-849

AUTOR(I): Marijana Dukić Mijatović, Nadežda Ljubojev

Download Full Pdf

DOI: 10.46793/UPK20.837DM

SAŽETAK:

Autorke su u istraživanju izučavale legislativnu bazu za direktna strana ulaganja kod nas, a sve u cilju utvrđivanja korelacija između kvaliteta legislative u ovoj oblasti i uticaja na razvoj domaće ekonomije. Imale su u fokusu napredak Srbije na Doing business listi Svetske banke za 2020. godinu s obzirom da je Srbija napredovala za četiri mesta, da je zauzela 44. poziciju među 190 rangiranih zemalja. Najznačajniji rezultati sprovedenog istraživanja ukazuju da je evidentan napredak naše privrede utemeljen na sveobuhvatnim pravnim i ekonomskim reformama, te da je uticaj stranih direktnih investicija na jačanje domaće ekonomije znatan, posmatrano sa aspekta izvoza i rasta bruto domaćeg proizvoda, te poboljšanja domaće makro i mikro poslovne klime. Zaključile su da će sve navedeno biti od velikog značaja u izazovima koji su pred domaćom ekonomijom, a izazvani su pandemijom COVID 19, jer samo zdrava ekonomija kakva je domaća može da amortizuje udare globalne krize u najavi.

KLJUČNE REČI: 

reforma zakonodavstva, direktne strane investicije, ekonomski rast Srbije.

LITERATURA:

 • Dukić Mijatović, M., Veselinović, J., Uticaj sistema subvencija i podsticaja na stvaranje boljeg investicionog ambijenta u Republici Srbiji, Pravo – teorija i praksa, br. 1/2015.
 • Dukić Mijatović, M., Veselinović, J., Reforma zakonodavstva kao condditiosine qua non stvaranja boljeg investicionog ambijenta u AP Vojvodini – privrednopravni aspekt, Zbornik radova naučnog skupa Univerziteta Privredna akademija, Novi Sad, 2014.
 • Dukić Mijatović, M., Gongeta, S., Modernizacija politika državnih podsticaja u Evropskoj uniji, Kultura polisa, vol. 12, br. 27/2015.
 • Dukić Mijatović, M., Babić, N., Strane direktne investicije kao determinanta razvoja srpske ekonomije Zbornik radova: Privrednopravni okvir i ekonomski razvoj država Jugoistočne Evrope, Novi Sad, 2019.
 • Dukić Mijatović, M., Uzelac, O., Grujić, A., Ekonomske reforme u funkciji održivog razvoja Republike Srbije, Opatija, 5th International Leadership Conference, Rijeka, 2016.
 • Carić, S., Vitez, M., Dukić Mijatović, M., Veselinović, J., Privredno pravo, Novi Sad, 2016.
 • https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/s/serbia/SRB.pdf, pristup 10.04. 2020.
 • https://www.nbs.rs/internet/latinica/80/platni_bilans.html, pristup 04.04. 2020.
 • Zakon    o    bankama,    Sl.    glasnik    RS,    br.    107/2005    i    91/2010    i    14/2015. Zakon o deviznom poslovanju, Sl. glasnik RS, br. 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018. Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Sl. glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010 i 38/2015 i 113/2017.
 • Zakon o javno privatnom partnerstvu i koncesijama, Sl. glasnik RS, br. 88/2001, 15/2016 i 104/2016.
 • Zakon o javno privatnom partnerstvu i koncesijama, Sl. glasnik RS, br. 88/2011, 15/2016.
 • Zakon o javnom dugu RS, Sl. glasnik RS, br. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 i 91/2019.
 • Zakon o lokalnoj samoupravi, Sl. glasnik RS, br. 129/2007, 83/2014, 101/2016 i 47/2018.
 • Zakon o porezu na dohodak građana, Sl. glasnik RS, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009,…., 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, …95/2018, 4/2019, 86/2019 i 5/2020.
 • Zakon o privrednim društvima, Sl. glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 135/2004, 5/2015, 44/2018, 95/2018i 91/2019.
 • Zakon o tržištu kapitala, Sl. glasnik RS, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020.
 • Zakon o regionalnom razvoju, Sl. glasnik RS, br. 51/2009 i 30/2010 i 89/2015.
 • Zakon o stranim ulaganjima, Sl. list SRJ, br. 3/2002 i 5/2003 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja.
 • Zakon      o     ulaganjima,      Sl.      glasnik      RS,      br.      89/2015      i     95/2018. Zakon o Fondu za razvoj Republike Srbije, Sl. glasnik RS, br. 36/2009,.119/2012 i 5/2015 Zakon o kontroli državne pomoći, Sl. glasnik RS“, br. 73/2019/