Komunalna milicija u Republici Srbiji kao uslužni servis građana

XXI vek – Usluge i prava korisnika (2020) str. 503-521

AUTOR(I): Željko Nikač

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.503N

SAŽETAK:

U radu je ukazano na osnivanje Komunalne policije (milicije) u Republici Srbiji, posebno na legislativna rešenja i servisnu ulogu koju ova služba ima u zajednici. U uvodnom delu je dat kratak osvrt na nastanak i  razvoj policije u Srbiji i društveni ambijent u kom je inicirano pokretanje ideje Komunalne policije, kao i razloge koji su rukovodili zakonodavca da donese poseban zakon o ovoj službi. Dalje je navedena sistematika nedavno usvojenog novog Zakona o komunalnoj miliciji i najvažnija poglavlja koja obuhvataju poslove, unutrašnje uređenje, ovlašćenja, kontrolu rada, radno-pravni status i zaštitu pripadnika komunalne milicije. U završnom delu su dati predlozi de lege ferenda za unapređenje pojedinih rešenja u ovoj oblasti, pre svega servisne uloge ove službe koja treba da radi na dobrobit građana i celokupne zajednice.

KLJUČNE REČI: 

opštine i gradovi, komunalni red, komunalna policija (milicija), Srbija i EU.

LITERATURA:

a) knjige i tekstovi
 • Alimpić, D. Đ., Istorijski razvitak policijskih vlasti u Srbiji (1793-1896), Beograd, 1905.
 • Bogdanović, B., Dva veka policije u Srbiji, Beograd, 2002.
 • Janković, D., Praviteljstvujušći Sovjet, Istorijski glasnik, br. 1-2/1954.
 • Kavran, D., Evropski upravni prostor, reforma i obrazovanje državne uprave, Pravni život, br. 9/04.
 • Leštanin, B., Nikač, Ž., Komentar Zakona o policiji, Beograd, 2016.
 • Leštanin, B., Nikač, Ž., Interna kontrola rada policije u Srbiji: političko-pravni aspekti, SPM, god. 26, vol. 65, br. 03/19.
 • Majdin, Z., Povratak našeg bobija, Vreme, br. 936/08.
 • Milosavljević, B, Pregled istorijskog razvoja policije na području SR Jugoslavije, Bezbednost, god. XXXVI, br. 3/94.
 • Milosavljević, B., O ekskluzivnom pravu na upotrebu imena policija, Savremena uprava. br. 6/19.
 • Nikač, Ž., Božić, V., Politički i pravni mehanizmi eksterne kontrole rada policije, Srpska politička misao, br. 1/2018.
 • Nikač, Ž., Božić, V., Pravni i institucionalni okvir za rad policije kao uslužnog servisa građana, Zbornik radova: Savremeni pravni promet i usluge, Kragujevac, 2018.
 • Nikač, Ž., Koncept Policije u zajednici i početna iskustva u Republici Srbiji, Beograd, 2012.
 • Nikač, Ž., Policija u zajednici, 2. izmenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd, 2019.
 • Nikač, Ž., Komunalna policija u Republici Srbiji – mesto, uloga i zadaci, Pravni život, br. 10/10.
 • Nikač, Ž., Vanredne situacije – prevencija rizika i regulativa, Pravni informator, br. 03/15.
 • Nikač, Ž., Radovanović, R., Zorić, V., Privatnabezbednostu Srbiji – pravni osnovi i edukacija pripadnika, Teme, br. 01/18.
 • Priručnik za stručno osposobljavanje i polaganje ispita komunalnih policajaca, MUP RS i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu RS (OEBS, SE i EU), Beograd, 2010.
b) Normativa:
Zakoni
 • Zakon o BIA, Sl. glasnik RS, br. 42/02, 11/09, 65/14-Odluka US, 66/14 i 36/18.
 • Zakon o policiji (stari), Sl. glasnik RS, br. 105/05, 63/09 – odluka US, 92/11 i 64/15.
 • Zakon o policiji (aktuelni), Sl. glasnik RS, br. 06/16, 24/18 i 87/18.
 • Zakon o VBA i VOA, Sl. glasnik RS, br. 88/09, 55/12-odluka US i 17/13.
 • Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti RS, Sl. glasnik RS, br. 116/07 i 72/12.
 • Zakon o privatnom obezbeđenju, Sl. glasnik RS, br. 104/13, 42/15 i 87/18.
 • Zakon o detektivskoj delatnosti, Sl. glasnik RS, br. 104/13 i 87/18.
 • Zakon o komunalnoj policiji, Sl. glasnik RS, br. 51/09.
 • Zakon o lokalnoj samoupravi, Sl. glasnik RS, br. 29/07, 83/14-dr.zakon,101/16-dr.zakon i 47/18.
 • Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, Sl. glasnik RS, br. 87/18.
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Sl. glasnik RS, br. 87/18.
 • Krivični zakonik (KZ), Sl. glasnik RS, br. 85/05,08/05- ispravka,107/05 – ispravka, 72/09,111/09,121/12,104/13,108/14, 94/16 i 35/19.
 • Ustav RS, Sl. glasnik RS, br. 98/06.
Podzakonski akti
 • Odluka o komunalnoj miliciji (Sl. list grada Beograda, br. 101/19).
 • Odluka o komunalnom redu (Sl. list grada Beograda, br. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 02/15, 11/15, 61/15, 75/16, 19/17, 50/18, 92/18, 118/18, 26/19, 52/19, 60/19).
 • Odluka o održavanju čistoće (Sl. list grada Beograda, br. 27/02,11/05, 06/10 – dr.odluka, 02/11, 10/11 – dr.odluka, 42/12, 31/13, 44/4, 79/15, 19/17, 71/19 – dr. odluka). Odluka o uređivanju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina (Sl. list grada Beograda, br. 12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/07 – dr.odluka, 02/11, 44/14, 17/15, 35/15, 19/17 i 26/19).
 • Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda (Sl. list grada Beograda, br. 37/2011, 55/2011, 34/2014, 114/16 – dr. odluka, 19/17 i 109/18).
 • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda (Sl. list grada Beograda, br. 86/14 – prečišćen tekst, 86/16, 19/17 i 101/19).
 • Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda (Sl. list grada Beograda, br. 86/16, 126/16, 36/17, 96/17, 109/18 i 26/19);
 • Odluka o pijacama (Sl. list grada Beograda, br. 09/01, 11/05, 23/05, 2/11, 34/14 i 19/17).
 • Odluka o postavljanju privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu (Sl. list grada Beograda, br. 17/2015, 43/2015, 71/2015, 126/16 i 26/19).
 • Odluka o javnim parkiralištima (Sl. list grada Beograda, br. 12/10 – prečišćen tekst, 37/2011, 42/2011 – ispr., 11/2014, 30/2014, 34/2014, 89/2014, 96/2016, 36/17, 118/18, 26/19 i 52/19).
 • Odluka o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju (Sl. list grada Beograda, br. 27/02, 30/03, 11/05, 18/11, 17/12, 44/14, 11/15,61/15, 50/16).
 • Odluka o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda (Sl. list grada Beograda, br. 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 02/15 i 86/16).
 • Odluka o taksi prevozu (Sl. list grada Beograda, br. 126/16).
 • Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda Sl. list grada Beograda, br. 11/14, 25/14 – ispr, 34/14, 02/15, 29/15, 63/16, 118/18, 10/19 i 26/19).
 • Odluka o prečišćavanju i distribuciji vode (Sl. list grada Beograda, br. 23/05,02/11, 29/14 i 19/17).
 • Odluka o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji grada Beograda (Sl. list grada Beograda, br. 06/10, 29/14 i 29/15).
 • Odluka o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda (Sl. list grada Beograda, br. 17/15, 43/15,71/15 i 26/19).
 • Odluka o snabdevanju grada toplotnom energijom u gradu Beogradu (Sl. list grada Beograda, br. 43/07, 02/11, 29/14, 19/17, 26/19 i 101/19).
 • Odluka o podizanju i održavanju spomenika i skulpturalnih dela na teritoriji grada Beograda (Sl. list grada Beograda, br. 03/00, 19/14 i 19/17).
 • Odluka o upotrebi grba i zastave grada Beograda (Sl. list grada Beograda, br. 37/16).
 • Odluka o postavljanju stanica za iznajmljivanje bicikala na teritoriji grada Beograda
 • (Sl. list grada Beograda, br. 37/16 i 26/19).
 • Odluka o održavanju čistoće (Sl. list grada Beograda, br. 27/02, 11/05,06/10 – dr.odluka, 02/11, 10/11 – dr.odluka, 42/12, 31/13, 44/14, 79/15, 19/17, 71/19 – dr. odluka).
 • Odluka o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda (Sl. list grada Beograda, br. 02/10, 10/11, 09/13 i 29/14).
 • Odluka o postavljanju balon-hala sportske namene na teritoriji grada Beograda (Sl. list grada Beograda, br. 10/11, 51/11, 10/14 i 19/17).
 • Odluka o postavljanju privremenih objekata za obavljanje menjačkih poslova na javnim površinama (Sl. list grada Beograda, br. 15/01, 27/02, 33/03, 11/05, 09/06, 24/06 i 02/11).
 • Odluka o postavljanju stanica za iznajmljivanje bicikala na teritoriji grada Beograda (Sl. list grada Beograda, br. 37/16 i 26/19).
 • Pravilnik o načinu i postupku vršenja kontrole komunalne policije, Sl. glasnik RS, br. 106/09.
v) Internet i drugi izvori