Комунална милиција у Републици Србији као услужни сервис грађана

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 503-521

АУТОР(И): Жељко Никач

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.503N

САЖЕТАК:

У раду је указано на оснивање Комуналне полиције (милиције) у Републици Србији, посебно на легислативна решења и сервисну улогу коју ова служба има у заједници. У уводном делу је дат кратак осврт на настанак и  развој полиције у Србији и друштвени амбијент у ком је иницирано покретање идеје Комуналне полиције, као и разлоге који су руководили законодавца да донесе посебан закон о овој служби. Даље је наведена систематика недавно усвојеног новог Закона о комуналној милицији и најважнија поглавља која обухватају послове, унутрашње уређење, овлашћења, контролу рада, радно-правни статус и заштиту припадника комуналне милиције. У завршном делу су дати предлози de lege ferenda за унапређење појединих решења у овој области, пре свега сервисне улоге ове службе која треба да ради на добробит грађана и целокупне заједнице.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

општине и градови, комунални ред, комунална полиција (милиција), Србија и ЕУ.

ЛИТЕРАТУРА:

а) књиге и текстови
 • Алимпић, Д. Ђ., Историјски развитак полицијских власти у Србији (1793-1896), Београд, 1905.
 • Богдановић, Б., Два века полиције у Србији, Београд, 2002.
 • Јанковић, Д., Правитељствујушћи Совјет, Историјски гласник, бр. 1-2/1954.
 • Кавран, Д., Европски управни простор, реформа и образовање државне управе, Правни живот, бр. 9/04.
 • Лештанин, Б., Никач, Ж., Коментар Закона о полицији, Београд, 2016.
 • Лештанин, Б., Никач, Ж., Интерна контрола рада полиције у Србији: политичко-правни аспекти, СПМ, год. 26, вол. 65, бр. 03/19.
 • Мајдин, З., Повратак нашег бобија, Време, бр. 936/08.
 • Милосављевић, Б, Преглед историјског развоја полиције на подручју СР Југославије, Безбедност, год. XXXVI, бр. 3/94.
 • Милосављевић, Б., О ексклузивном праву на употребу имена полиција, Савремена управа. бр. 6/19.
 • Никач, Ж., Божић, В., Политички и правни механизми екстерне контроле рада полиције, Српска политичка мисао, бр. 1/2018.
 • Никач, Ж., Божић, В., Правни и институционални оквир за рад полиције као услужног сервиса грађана, Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.
 • Никач, Ж., Концепт Полиције у заједници и почетна искуства у Републици Србији, Београд, 2012.
 • Никач, Ж., Полиција у заједници, 2. измењено и допуњено издање, Београд, 2019.
 • Никач, Ж., Комунална полиција у Републици Србији – место, улога и задаци, Правни живот, бр. 10/10.
 • Никач, Ж., Ванредне ситуације – превенција ризика и регулатива, Правни информатор, бр. 03/15.
 • Никач, Ж., Радовановић, Р., Зорић, В., Приватна безбедност у Србији – правни основи и едукација припадника, Теме, бр. 01/18.
 • Приручник за стручно оспособљавање и полагање испита комуналних полицајаца, МУП РС и Министарство за државну управу и локалну самоуправу РС (ОЕБС, СЕ и ЕУ), Београд, 2010.
б) Норматива:
Закони
 • Закон о БИА, Сл. гласник РС, бр. 42/02, 11/09, 65/14-Одлука УС, 66/14 и 36/18.
 • Закон о полицији (стари), Сл. гласник РС, бр. 105/05, 63/09 – одлука УС, 92/11 и 64/15.
 • Закон о полицији (актуелни), Сл. гласник РС, бр. 06/16, 24/18 и 87/18.
 • Закон о ВБА и ВОА, Сл. гласник РС, бр. 88/09, 55/12-одлука УС и 17/13.
 • Закон о основама уређења служби безбедности РС, Сл. гласник РС, бр. 116/07 и 72/12.
 • Закон о приватном обезбеђењу, Сл. гласник РС, бр. 104/13, 42/15 и 87/18.
 • Закон о детективској делатности, Сл. гласник РС, бр. 104/13 и 87/18.
 • Закон о комуналној полицији, Сл. гласник РС, бр. 51/09.
 • Закон о локалној самоуправи, Сл. гласник РС, бр. 29/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18.
 • Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, Сл. гласник РС, бр. 87/18.
 • Закон о заштити података о личности, Сл. гласник РС, бр. 87/18.
 • Кривични законик (КЗ), Сл. гласник РС, бр. 85/05,08/05- исправка,107/05 – исправка, 72/09,111/09,121/12,104/13,108/14, 94/16 и 35/19.
 • Устав РС, Сл. гласник РС, бр. 98/06.
Подзаконски акти
 • Одлука о комуналној милицији (Сл. лист града Београда, бр. 101/19).
 • Одлука о комуналном реду (Сл. лист града Београда, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 02/15, 11/15, 61/15, 75/16, 19/17, 50/18, 92/18, 118/18, 26/19, 52/19, 60/19).
 • Одлука о одржавању чистоће (Сл. лист града Београда, бр. 27/02,11/05, 06/10 – др.одлука, 02/11, 10/11 – др.одлука, 42/12, 31/13, 44/4, 79/15, 19/17, 71/19 – др. одлука). Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина (Сл. лист града Београда, бр. 12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/07 – др.одлука, 02/11, 44/14, 17/15, 35/15, 19/17 и 26/19).
 • Одлукa о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда (Сл. лист града Београда, бр. 37/2011, 55/2011, 34/2014, 114/16 – др. одлука, 19/17 и 109/18).
 • Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда (Сл. лист града Београда, бр. 86/14 – пречишћен текст, 86/16, 19/17 и 101/19).
 • Одлука о оглашавању на територији града Београда (Сл. лист града Београда, бр. 86/16, 126/16, 36/17, 96/17, 109/18 и 26/19);
 • Одлука о пијацама (Сл. лист града Београда, бр. 09/01, 11/05, 23/05, 2/11, 34/14 и 19/17).
 • Одлука о постављању привремених објеката на јавним површинама у Београду (Сл. лист града Београда, бр. 17/2015, 43/2015, 71/2015, 126/16 и 26/19).
 • Одлука о јавним паркиралиштима (Сл. лист града Београда, бр. 12/10 – пречишћен текст, 37/2011, 42/2011 – испр., 11/2014, 30/2014, 34/2014, 89/2014, 96/2016, 36/17, 118/18, 26/19 и 52/19).
 • Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању (Сл. лист града Београда, бр. 27/02, 30/03, 11/05, 18/11, 17/12, 44/14, 11/15,61/15, 50/16).
 • Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда (Сл. лист града Београда, бр. 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 02/15 и 86/16).
 • Одлука о такси превозу (Сл. лист града Београда, бр. 126/16).
 • Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда Сл. лист града Београда, бр. 11/14, 25/14 – испр, 34/14, 02/15, 29/15, 63/16, 118/18, 10/19 и 26/19).
 • Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде (Сл. лист града Београда, бр. 23/05,02/11, 29/14 и 19/17).
 • Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда (Сл. лист града Београда, бр. 06/10, 29/14 и 29/15).
 • Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда (Сл. лист града Београда, бр. 17/15, 43/15,71/15 и 26/19).
 • Одлука о снабдевању града топлотном енергијом у граду Београду (Сл. лист града Београда, бр. 43/07, 02/11, 29/14, 19/17, 26/19 и 101/19).
 • Одлука о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Београда (Сл. лист града Београда, бр. 03/00, 19/14 и 19/17).
 • Одлука о употреби грба и заставе града Београда (Сл. лист града Београда, бр. 37/16).
 • Одлука о постављању станица за изнајмљивање бицикала на територији града Београда
 • (Сл. лист града Београда, бр. 37/16 и 26/19).
 • Одлука о одржавању чистоће (Сл. лист града Београда, бр. 27/02, 11/05,06/10 – др.одлука, 02/11, 10/11 – др.одлука, 42/12, 31/13, 44/14, 79/15, 19/17, 71/19 – др. одлука).
 • Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији града Београда (Сл. лист града Београда, бр. 02/10, 10/11, 09/13 и 29/14).
 • Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Београда (Сл. лист града Београда, бр. 10/11, 51/11, 10/14 и 19/17).
 • Одлука о постављању привремених објеката за обављање мењачких послова на јавним површинама (Сл. лист града Београда, бр. 15/01, 27/02, 33/03, 11/05, 09/06, 24/06 и 02/11).
 • Одлука о постављању станица за изнајмљивање бицикала на територији града Београда (Сл. лист града Београда, бр. 37/16 и 26/19).
 • Правилник о начину и поступку вршења контроле комуналне полиције, Сл. гласник РС, бр. 106/09.
в) Интернет и други извори