Advokatura i besplatna pravna pomoć

XXI vek – Usluge i prava korisnika (2020) str. 405-416

AUTOR(I): Uroš Radulović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.405R

SAŽETAK:

S obzirom na to da je Republika Srbija usvojila Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, po kojem su kao pružaoci besplatne pravne pomoći navedeni advokati i jedinice autonomne pokrajine i lokale samouprave. Advokatura, kao nezavisna i samostalna profesija, učestvovaće u zaštiti prava i pravnih interesa najugroženijih građana. Zakon je opredelio tri kategorije građana koji imaju pravo na besplatnog advokata, a to su pre svega oni koji primaju socijalnu pomoć ili dečiji dodatak. Kao pružaoci usluga pravne pomoći, advokati će za svoj angažman biti adekvatno nagrađeni u vidu novčane naknade koju je propisala Uredbom Vlada RS. Ustanovljavanjem jedinstvenog registra pružaoca usluga u ministarstvu ali i u okviru Advokatske komore Srbije i ostalih regionalnih advokatskih komora, sprečiće se eventualne zloupotrebe i omogućiće se ravnomerno raspoređivanje predmeta advokatima.

KLJUČNE REČI: 

advokatura, besplatna pravna pomoć, pružaoci i korisnici pravne pomoći, registar pružaoca, jedinica lokalne samouprave.

LITERATURA:

 • Bataveljić, D., Pravna pomoć- značajan vid savremenog načina pružanja usluga,
 • Zbornik radova: XXI vek- vek usluga i Uslužnog prava, knj. 4, Kragujevac, 2013.
 • Vodinelić, V., Pravna pomoć ‒ u uporednom i našem pravu, sada i ubuduće, Zbornik radova: Besplatna pravna pomoć, Beograd, 2007.
 • Vuković, D., Antonijević, M., Golubović, K., Milenković, M., Vujić, K., Pristup pravdi i besplatna pravna pomoć u Srbiji ‒ izazovi i reforme, Beograd, 2017.
 • Kijevčanin, R., Advokatura kao oblik pružanja pravne pomoći, Zbornik radova: Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost, Kragujevac, 2019.
 • Petrov, V., Orlović, S., Stanković, M., Pravna pomoć u ustavnom sistemu Republike Srbije ‒ stručno mišljenje, Beograd, 2018.
 • Preložnjak, B., Šago, D., Pravno uređenje instituta besplatne pravne pomoći u Republici Hrvatskoj s osvrtom na zakonska rešenja postjugoslovenskih država, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. (3-4), br. 6/2010.
 • Radojević, M., Sistem (besplatne) pravne pomoći u Republici Srbiji i primena međunarodnih standarda, Institut za političke studije, SPM, godina XXV, 2018, br. 4, sv. 62.
 • Sibinović, Đ., Profesija advokat, Beograd, 2012.
 • https://blog.aks.org.rs/sta-je-besplatna-pravna-pomoc/
 • https://www.mpravde.gov.rs/tekst/26370/spisak-registrovanih-pruzalaca-besplatne-pravne-pomoci-lokalne-samouprave-i-udruzenja.php
 • https://www.mpravde.gov.rs/files/Pravilnik%20o%20evidenciji%20organa%20uprave.pdf
 • https://www.mpravde.gov.rs/tekst/26351/spisak-pruzalaca-besplatne-pravne-pomoci-advokati.php.