Elektronske komunikacione usluge kroz praksu suda pravde

XXI vek – Usluge i prava korisnika (2020) str. 377-390

AUTOR(I): Sonja Lučić

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.377L

SAŽETAK:

Autor je u radu analizirao presude Suda pravde EU koje za predmet imaju materiju elektronskih komunikacionih usluga. Osim toga, autor je posvetio pažnju i analizi pojedinih odredbi direktiva EU koje, takođe, uređuju materiju elektronskih komunikacionih usluga. Analiza prakse Suda pravde EU i direktiva EU ima višestruku važnost za Republiku Srbiju koja se nalazi u procesu pregovora o pristupanju EU. Jedan od nezaobilaznih uslova koji moraju biti ispunjeni tokom procesa pregovora i pristupanja Srbije EU je, između ostalog, potpuno usklađivanje nacionalnih propisa sa propisima EU u oblasti elektronskih komunikacija. Ova obaveza ne postoji samo za države kandidate za učlanjenje u EU, nego i za sve države članice EU.

U zaključnom delu teksta autor je ukazao na značaj telekomunikacija, kao profitabilne privredne grane. Kao posledica tehnoloških promena, u poslednjih nekoliko decenija u oblasti telekomunikacija se dešavaju krupne promene. Ove promene za posledicu imaju neophodnost uvođenja regulative, odnosno regulatorne reforme na međunarodnom i nacionalnom nivou. Analizirana praksa Suda pravde EU, odnosno regulativa EU koja se odnosi na elektronske komunikacije će biti od velike koristi prilikom eventualne izrade Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama, odnosno primene novog Zakona.

KLJUČNE REČI: 

elektronske komunikacione usluge; novi regulatorni okvir; usluga elektronske pošte na internetu; usluga SkypeOut; OTT usluge.

LITERATURA:

 • BEREC,        Nacrt       Izveštaja       o        OTT        uslugama,       BoR        (16)        35. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwi3_q2TwsLoAhWLw4sKHWPaDdEQFjALegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fberec.europa.eu%2Feng%2Fdocument_register%2Fsubject_matter%2Fberec%2Fdownload%2F0%2F5751-berec-report-on-ott-services_0.pdf&usg=AOvVaw1EJMH-2nvF0i_zo_S-k1jC.
 • Assion, S., Anmerkung zu den Urteilen des EuGH vom 5. Juni 2019 und vom 13. Juni 2019 zu EuGH, Urteil vom 13.06.2019, C-193/18, Netzwirtschaften&Recht 2019.
 • Gersdorf, H., Telekommunikationsrechtliche Einordnung von OTT-Diensten am Beispiel von Gmail, Kommunikation&Recht, br. 2/2016.
 • Grünwald, A.,Nüssing, C., Kommunikation over the Top – Regilierung für Skype, WhatsApp oder Gmail, Multimedia und Recht, br. 2/2016.
 • Kühling, J.,Schall, T., WhatsApp, Skype & Co. – OTT-Kommunikationsdienste im Spiegel des geltenden Telekommunikationsrechts, Computer und Recht, br. 2/2015.
 • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24216a.
 • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1547633333762&uri=CELEX:32018L1972.
 • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548257332745&uri=CELEX:32018R1971.
 • http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-518/11&language=EN.
 • http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-193/18.
 • http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/18.
 • https://en.wikipedia.org/wiki/UPC_Nederland.
 • https://dazeinfo.com/2013/04/30/with-19-billion-messages-mobile-messaging-apps-to-obliterate-sms-eventually-study/.
 • http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-193/18.
 • https://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2004/.