Regulisanje ugovora o osiguranju života vezanom uz investicione fondove

XXI vek – Usluge i prava korisnika (2020) str. 225-235

AUTOR(I): Danijela Glušac

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.225G

SAŽETAK:

Polazeći od činjenice da je u Republici Srbiji životno osiguranje u fazi razvoja, autor ukazuje na značenje životnog osiguranja u nacionalnom pravu, kao izvora (dodatne) socijalne sigurnosti građana. Životno osiguranje kao jedan od glavnih stubova osiguranja uopšte je plan zaštite koji osigurava korisnike u slučaju nepredviđenih događaja u obliku osiguranih rizika koje pokriva polisa životnog osiguranja. Rad sadržajno određuje tematiku životnog osiguranja, i to deo koji se odnosi na ugovor o osiguranju života vezanom uz investicione fondove, vrsti ugovora o osiguranju života čija je važna karakteristika povezanost klasičnog ugovora o osiguranju života i štednje u investicionim fondovima. U skladu sa aktuelnim tendencijama u pravu osiguranja, pored analize, pravnog okvira ugovora o osiguranju života vezanom uz investicione fondove, potom pojedinih pitanja vezanih za ovu problematiku, posvećena je pažnja pravnoj prirodi i vrstama ovog ugovora. U daljem tekstu, imajući u vidu kompleksnost teme, a ograničenost obima rada, biće učinjen osvrt na glavne specifičnosti istoga.

KLJUČNE REČI: 

osiguranju života vezanom uz investicione fondove, investicioni fond, životno osiguranje, ugovor, zakon.

LITERATURA:

 • Životna osiguranja vezana za investicione jedinice: drugačija strategija ulaganja, preuzeto sa https://bif.rs/2016/07/zivotna-osiguranja-vezana-za-investicione-jedinice-drugacija- strategija-ulaganja
 • Njegomir, V., Osiguranje, Novi Sad, 2011.
 • Pavlović, B., Vreme je za Unit-link!, preuzeto sa https://brankopavlovic.rs/documentation/kolumnanov2015.pdf
 • Petrović – Tomić, N., Osiguranje života vezano za investicione fondove, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 1/2013.
 • Petrović – Tomić, N., Pravo osiguranja – sistem, knj. I, Beograd, 2019.
 • Preložnjak, B., Pravna priroda ugovora o osiguranju života vezanog uz investicijske fondove, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 3/2011.
 • Schalk, M., Die fondsgebundene Lebensversicherung, LexisNexis, Wien, 2009.
 • Tišma, N., Fond polica generator rasta premije životnih osiguranja, Svijet osiguranja, br. 10/2008.
 • Huseinbegović, A., Osiguranje lica – Životno osiguranje, osiguranje od posljedica nezgode, Mostar, 2008.
 • Ćurak, M., Jakočević, D., Osiguranje i rizik, Zagreb, 2007.
 • Ćurković, M., Ugovor o osiguranju osoba – život, nezgoda, zdravstveno, Zagreb, 2009.

Propisi

 • Zakon o osiguranju (Službeni glasnik RS, br. 139/2014.