Značaj otvaranja poglavlja o finansijskim uslugama u cilju pristupanja Evropskoj uniji

XXI vek – Usluge i prava korisnika (2020) str. 165-180

AUTOR(I): Jovana Brašić Stojanović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.165BS

SAŽETAK:

Usklađivanje zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije omogućava postizanje finansijske stabilnosti, veći stepen integrisanosti u evropske ekonomske tokove i samim tim viši nivo zaštite korisnika usluga, što potvrđuje značaj koji ima otvaranje Pregovaračkog poglavlja 9 o finansijskim uslugama za Republiku Srbiju. Oblast finansijskih usluga je sveobuhvatna i uključuje pravna pravila o čitavom nizu pitanja od značaja za funkcionisanje finansijskog tržišta, što ukazuje na složenost i mogućnost pojavljivanja brojnih izazova tokom pregovora. Republika Srbije je veliki deo svog zakonodavstva iz oblasti finansijskih usluga uskladila sa regulativom Evropske unije usvajanjem brojnih reformskih zakona i implementiranjem direktiva, te se po otvaranju ovog poglavlja očekuje, pre svega, inteziviranje procesa njihove primene, ali i dogradnja postojećih pravnih propisa i usvajanje novih. U radu će se ukazati na značaj stabilnog finansijskog okruženja, zaštite korisnika usluga i jačanje poverenja investitora, kao i sve prednosti koje donosi stvaranje preduslova za uključivanje na jedinstveno tržište Evropske unije.

KLJUČNE REČI: 

finansijske usluge, finansijsko tržište, jedinstveno tržište, pravne tekovine, zakonodavstvo

LITERATURA:

 • Vukadinović, R., Uvod u institucije i pravo EU, Kragujevac, 2014.
 • Vukadinović, R., Upotreba i zloupotreba harmonizacije domaćeg prava sa pravom EU, Zbornik radova: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije – stanje i perspektive = The Law of the Republic of Serbia and the EU Law – Current State of Affairs and Perspectives, Sv. 1 = Vol. 1, Niš, 2009.
 • Dugalić, Veroljub, Poglavlje 9 – finansijske usluge, Bankarstvo, vol. 47, br. 1/2018.
 • Zavišić, A., U susret jedinstvenom finansijskom tržištu Evropske unije, Bankarstvo, 1-2/2009.
 • Jemović, M., Krstić, B., Komparativna analiza politike finansijske stabilnosti Narodne banke Srbije i Evropske centralne banke, Ekonomske teme, 53 (2)/2015.
 • Jovanović, N., Pravo Evropske unije o investicionim uslugama, Pravo i privreda, br. 5-8/2006.
 • Krawczyk-Sawicha, A., Integration of the Financial market EU after the Financial crisis, Central European Review of Economics & Finance, Vol. 27, No. 5/2018.
 • Labudović Stanković, J., Potreba i razlozi regulisanja finansijskog sektora, Zbornik radova: XXI vek – vek usluga i uslužnog prava, knj. 10, Kragujevac, 2013.
 • Labudović Stanković, J., Finansijska tržišta Evrope: pregled i analiza, Kragujevac, 2012.
 • Micossi, S., 30 Years of the Single European Market, Bruges European Economic Policy Briefings 41 / 2016, Department Of European Economic Studies, College of Europe.
 • Mirković, V., Lukić, J., Mobilno bankarstvo kao inovacija u sektoru finansijskih usluga, Ekonomski vidici, god. XX, br. 2-3/2015.
 • Medović, V., Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa praksom Suda pravde EU,
 • Službeni glasnik, Beograd, 2011.
 • Radenković Jocić, D., Stanković, J., Anđelković Pešić, M., Harmonizacija regulative o upravljanju rizikom u bankarskom sektoru Srbije, Teme, god, 36, br. 3/2012.
 • Review of the Balance of Competences between the United Kingdom and the European Union, The Single Market, HM Government, 2013.
 • Randzio-Plath, Ch., Challenges and Perspectives for a Single Market for Financial Services in Europe, INTERECONOMICS, Vol. 35, No. 4, July/August 2000.
 • Simović, M., Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravom Evropske unije, Zbornik radova: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije – stanje i perspektive = The Law of the Republic of Serbia and the EU Law – Current State of Affairs and, Sv. 1 = Vol. 1, Niš, 2009.
 • Tasić, Z., Karakteristična obeležja i značaj finansijskog tržišta, Pravno- ekonomski pogledi, br. 3/2012.
 • Teixeira, P. G., The Regulation of the European Financial Market after the Crisis, P. Della Posta et al. (eds.), Europe and the Financial Crisis, Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited, 2011.
 • Šoškić, D., Živković, B., Finansijska tržišta i institucije, Beograd, 2009.
 • Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU.
 • Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and amending Directive 2001/34/EC.
 • Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market and amending Directive 2001/34/EC.
 • Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse).
 • Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems.
 • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije (http://europa.rs/upload/ssp_prevod_sa_anexima.pdf).
 • Zakon o tržištu kapitala, Službeni glasnik RS, br. br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020, čl. 1.
 • Zakon o javnom dugu, Službeni glasnik RS, br. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 i 91/2019.
 • Zakon o bankama, Službeni glasnik RS, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015. Zakon o finansijskom obezbeđenju, Službeni glasnik RS, br. 44/2018. Zakon o platnim uslugama, Službeni glasnik RS, br. 139/2014 i 44/2018.
 • Zakon zaštiti korisnika finansijskih usluga, Službeni glasnik RS, br. 36/2011 i 139/2014.
 • Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, Službeni glasnik RS, br. 44/2018.
 • Zakon o osiguranju, Službeni glasnik RS, br. 139/2014.
 • Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, Službeni glasnik RS, br. 85/2005 i 31/2011.
 • Zakon o investicionim fondovima, Službeni glasnik RS, br. 46/2006, 51/2009 i 31/2011.
 • Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, Službeni glasnik RS, br. 73/2019.
 • Zakon o alternativnim investicionim fondovima, Službeni glasnik RS, br. 73/2019.