Merodavno pravo za ugovor o distribuciji u međunarodnom privatnom pravu Srbije

XXI vek – Usluge i prava korisnika (2020) str. 75-106

AUTOR(I): Slavko Đorđević

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.075DJ

SAŽETAK:

Ovaj rad se bavi određivanjem merodavnog prava za ugovor o distribuciji sa elementom inostranosti. Sam „proces“ određivanja merodavnog prava započinje kvalifikacijom, što znači da je neophodno razgraničiti ugovor o distribuciji od drugih sličnih ugovora u skladu sa merilima domaćeg prava kako bi se izvršilo njegovo „tipiziranje“ kao posebnog ugovora (koji se, zbog obaveza koje nastaju za distributera, može svrstati u kategoriju ugovora o pružanju usluga) i istovremeno odredile kolizione norme Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja (ZRSZ) koje se imaju primeniti na ovaj ugovor. Nakon toga, potrebno je analizirati primenu ovih kolizionih normi na ugovor o distribuciji – najpre, pravilo o kolizionopravnoj autonomiji volje iz čl. 19 ZRSZ, a zatim „čvrsto“ koliziono pravilo za neimenovane ugovore iz čl. 20 tač. 20 ZRSZ (koje odstupa od principa primene prava dužnika karakteristične prestacije zbog čega „zaslužuje“ ozbiljnu kritičku analizu) i posebnu klauzulu odstupanja iz čl. 20 reč. 1 ZRSZ. Na kraju, važno je osvrnuti se i na pitanje određivanja merodavnog prava za  formu ugovora o distribuciji, kao i na tzv. norme neposredne primene koje se primenjuju ili uzimaju u obzir kod ugovora o distribuciji sa elementom inostranosti, bez obzira koje je pravo merodavno za ovaj ugovor.

KLJUČNE REČI: 

kvalifikacija ugovora o distribuciji; sporazumni izbor merodavnog prava; koliziono pravilo iz čl. 20 tač. 20 ZRSZ; karakteristična prestacija kod ugovora o distribuciji; norme neposredne primene.

LITERATURA:

 • Ancel, M-E., The Rome I Regulation and Distribution Contracts, Yearbook of Private International Law, Vol. 10, 2008.
 • Basedow, J., Commercial Agency, Franchise and Dstribution Contracts, in: Encyclopedia of Private International Law, Volume 1, Cheltenham (UK, Northampton MA, USA) 2017.
 • Berger, M., Vertragsgestaltung: Anforederungen an Kaufs-, Vetribs- und Lizennzverträge, in: Brenner, H., Misu, C. (Hrsg.), Internationales Business Development: Export-Märkte, Risikoanalyse, Strategien, Wiesbaden, 2015.
 • Varadi, T. Bordaš, B., Knežević, G., Pavić, V., Međunarodno privatno pravo, Beograd, 2012.
 • Vasiljević, M., Trgovinsko pravo, Beograd, 2016.
 • Viscasillas, P.P., The Good, The Bad, and The Ugly in Distribution Contracts: Limitation of Party Autonomy in Arbitration?, Penn State Journal of Law and International Affairs, Vol. 4, No. 1/2015.
 • Vukadinović, R., Međunarodnoposlovnopravo– opšti i posebni deo, Kragujevac, 2012 Gilddeggen, R., Willburger, A., InternationaleHandelgeschäfte, München, 2012.
 • Giulliano, M., Lagarde, P., Explanatory report, OJ C 282, 31.10.1980.
 • Dannemann, G., Die ungewollte Diskriminierung in der internationalen Rechtsanwendung, Tübingen, 2004.
 • Dika, M., Knežević, G., Stojanović, S., Komentar Zakona o međunarodnom privatnom i procesnom pravu, Beograd, 1991.
 • Đorđević, S., Utvrđivanje i popunjavanje pravnih praznina u Zakonu o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja, Kragujevac, 2020.
 • Đorđević, S., Meškić, Z., Međunarodno privatno pravo I, opšti deo, Kragujevac, 2016
 • Đurović, R. Međunarodno privredno pravo, Beograd, 2000.
 • ICC Model Contract: Distributorship, 2016 (https://2go.iccwbo.org/icc-model-distributorship-contract-ebook.html)
 • Jakšić, A., Međunarodno privatno pravo, opšta teorija, Beograd, 2017. Köhler, A., Artikel 4 Rome I-VO, in: BeckOKG, Rom I-VO, München, 2016.
 • Köhler, A., Eingriffsnormen – Der „unfertige Teil“ des europäischen IPR, Tübingen, 2012.
 • Kuckein, M., Die Berücksichtigung von Eingriffsnormen im deutschen und englischen internationalen Vertragsrecht, Tübingen, 2008.
 • Lukić, R., Košutić, B., Uvod u pravo, Beograd, 2003.
 • Martinez-Luna, W.F., Applicable Law to Distribution Contracts in the European Union Regulation 593/2008 (Rome I), International Law, Revista Columbiana Derecho International, 2016.
 • Martiny, D. Art. 4 Rom I-VO, in: MüKoBGB, Rom I-VO, München, 2015.
 • Mogendorf, M, Der strukturell unterlegene Unternehmer im internationalen Privat- und Verfahrensrecht, Tübingen, 2016.
 • Marković, S., Popović, D., Pravo intelektualne svojine, Beograd, 2015.
 • Mićović, M., Privredno pravo, Kragujevac, 2016.
 • Stanivuković, M., Đundić, P., Međunarodno privatno pravo, posebni deo, Novi Sad, 2008.
 • Stanivuković, M., Đundić, P., Međunarodno privatno pravo, posebni deo, Novi Sad, 2016.
 • Stanivuković, M., Živković, M., Međunarodno privatno pravo, opšti deo, Beograd, 2008.
 • Stojiljković, V., Međunarodno privredno pravo, Beograd, 2001.
 • Stober, R. (Hrsg), Deutsches und internationales Wirtschaftsrecht, Stuttgart, 2007.
 • Tomić, LJ., Ključna pitanja ugovora o međunarodnoj distribuciji, Revija kopaoničke škole prirodnog prava, br. 1/2019.
 • Zakon o žigovima, Službeni glasnik RS, br. 6/2020.
 • Zakon o obligacionim odnosima, Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, Službeni list SCG, br. 1/2003 – Ustavna povelja i Službeni glasnik RS, br. 18/2020.
 • Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja – ZRSZ, Službeni list SFRJ, br. 43/82 i 72/82 – ispr., Službeni list SRJ, br. 46/96 i Službeni glasnik RS, br. 46/2006 – dr. zakon.
 • Nacrt Opšteg referentnog okvira (Draft Common Frame of Reference – DCFR).
 • Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo, Službeni glasnik RS, br. 54 od 10. aprila 2020. godine (dostupno na http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2020/54/2/reg, posećeno 22.04.2020).
 • Prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije.
 • Uredba br. 593/2008 Evropskog parlamenta i Saveta od 17. juna 2008. godine o merodavnom pravu za ugovorne obaveze – Rim I Uredba (Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Concil of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I), Official Journal L 177/6, 4.7.2008).