Uslužno pravo – potvrda stvaranja i vrijednosti daljnjeg oblikovanja i razvoja

XXI vek – Usluge i prava korisnika (2020) str. 39-51

AUTOR(I): Srećko Jelinić

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.039J

SAŽETAK:

Autor polazi od teze o ugovoru o pružanju usluga kao posebne vrste ugovora što, po njemu, samo po sebi upućuje na nezaobilaznu primjenu općeg ugovornog prava i na ove ugovore. Poznavanje ove vrste ugovornog prava je danas iznimno važno. Pokazuju to najbolje dva primjera na koja se autor referira u svom radu. Jedan je ugovor o kreditu uz primjenu valutne klauzule i konverziju jedne valute u drugu s tendencijom održavanja ugovora na snazi , a drugi primjer je ugovor o korištenju elektronskih komunikacijskih usluga u uvjetima jednostrane promjene naknade za korištenje usluge (na više, od strane operatera). Zakonodavna aktivnost, čini se, ne prati uvijek očekivanja korisnika usluga, pa je tako bilo i kod korisnika kredita o određenom pitanju, ali i kod korisnika usluga elektronskih komunikacija. Pri svemu se naglašava značenje i kontrola općih uvjeta poslovanja u području pružanja usluga.

KLJUČNE REČI: 

uslužno pravo, ugovor o korištenju usluga, posebna vrsta ugovora, obvezatnost ugovora, nemogućnost jednostrane promjene, konverzija kredita, praksa hrvatskog Vrhovnog suda, važnost poznavanja općeg ugovornog prava i kontrole općih uvjeta ugovora

LITERATURA:

  • Andrijanić, I., Vezana trgovina i drugi specifični poslovi u međunarodnoj razmjeni, Zagreb, 1992.
  • Goldštajn, A., Opći uvjeti poslovanja, Zagreb, 1970.
  • Coleman, J., Diplomacy by Deception (Diplomacija prijevarom), Zagreb, 2005.