ЕЛЕМЕНТИ УСЛУЖНОГ ПРАВА У ИНСТИТУТИМА КРИВИЧНОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 409-421

АУТОР(И): Марија Милојевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.409M

САЖЕТАК:

У овом раду аутор открива везу између услужног и кривичног процесног права која до сада у нашој правној литератури није била разматрана. Он проучава и излаже институте који се проучавају у оквиру кривичног процесног права и којима се субјекти кривичног поступка ex officio служе, а имају елементе услужног права које аутор посебно уочава и анализира. Разматран је концепт услуга заступљен у споразуму о признању кривичног дела, као и у примени начела опортунитета с посебним освртом на тзв. условљени опортунитет. На овај начин, институти кривичног процесног права посматрају се из другачијег угла, а акценат се ставља на њихов услужни карактер. Кривични поступак модерног доба трансформише се, губи на ригидности и, чини се, све се више окреће ка арбитрaрности и произвољности, а понајмање традиционалној потреби државе за репресијом учинилаца кривичних дела. Посебно се истичу и опасности које у будућности могу да настану ако се овакав тренд трансформације настави.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

споразум о признању кривичног дела, начело опортунитета, условно одлагање кривичног гоњења, кривични поступак модерног доба, концепт услуга, арбитрарност у кривичном поступку.

ЛИТЕРАТУРА: