ШТА НАМ ДОНОСИ „НОВИ ДОГОВОР“ О ПРАВИМА ПОТРОШАЧА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 341-352

АУТОР(И): Борко Михајловић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.341M

САЖЕТАК:

Током 2017. године Европска унија је спровела редовну проверу усклађености прописа потрошачког права са сврхом којој они служе. Током те провере, а након детаљне анализе и евалуације бројних прописа потрошачког права, коју су спровели водећи стручњаци потрошачког права држава чланица ЕУ, дошло се до закључка да су правила европског потрошачког права подесна за сврху којој служе, али да постоји потреба за побољшањем њихове примене и санкционисања понашања која нарушавају интересе потрошача. Зато је Европска комисија, априла 2018. године, објавила спровођење нове реформе потрошачког права ЕУ, симболичног назива „Нови договор о правима потрошача“. Предмет овог рада управо су циљеви и разлози усвајања „Новог договора“, као и новине које доносе законодавни предлози произашли из нове реформе потрошачког права ЕУ.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

потрошачко право ЕУ, потрошач, непоштена пословна пракса, Директива о правима потрошача, заштита колективних интереса потрошача.

ЛИТЕРАТУРА: