ПОСЛОВИ РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ СА ОСВРТОМ НА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 245-283

АУТОР(И): Милан Рапајић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.245R

САЖЕТАК:

У овом раду, аутор пише о пословима државне управе Републике Србије који су бројни и хетерогени и не могу бити подведени под један правни режим. Пажња је прво обраћена на решења Закона о државној управи из 1992. године који је морао да следи решења Устава из 1990. Наиме Уставом из 1990. године су наведени послови државне управе. То значи да нису само наведени вршиоци управе као у Уставу из 2006. године. Закон из 1992. године је „занимљив“ и због дужине његове примене у погледу одредби о инспекцијском надзору, које су се примењивале пуне 24 године из разлога што није постојао системски закон за ову област. Одредбе о инспекцијском надзору у  Закону о државној управи из 1992. године су у међувремену постале анахроне и било је потребно и пре донети  целовити Закон о инспекцијском надзору. Не само из тих разлога приказани су послови и задаци државне управе по Закону о државној управи из 1992. уз теоријске ставове из тог времена.

Закон о државној управи из 2005. године у правни поредак Србије уводи седам група и задатака државне управе, и то: 1) учествовање у обликовању политике Владе; 2) праћење стања; 3) извршавање закона, других прописа и општих аката; 4) инспекцијски надзор; 5) старање о јавним службама; 6) развојни послови и 7) остали стручни послови. Ови послови могу бити даље разврстани на управне и неуправне.

Указано је да се у Закону о државној управи из 2005. године не спомиње управни надзор, што никако не може да наведе на закључак да се у правном поретку Републике Србије не врши овај посао државне управе. Закон из 2005. регулише само инспекцијски надзор као посебну врсту надзора коју врше органи државне управе у односу на друге субјекте. Предмет инспекцијског надзора је законитост рада и поступања физичких или правних лица, а врши се непосредним увидом.

Oсврт у чланку је извршен на инспекцијски надзор. Прецизније речено пажња је обраћена на разлоге за доношење Закона о инспекцијском надзору из 2015. године и основне карактеристике инспекцијског надзора.

На крају рада скреће се пажња на увођење „прикривене куповине“ у српски позитивно-правни систем инспекцијског надзора на основу Закона о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору из 2018. године. Између осталог и у завршним разматрањима је указано да је „прикривена куповина“посебан инспекцијски метод и доказно средство. Изражава се став да ће овај специфичан метод инспекцијског надзора поспешити поштену тржишну утакмицу и бити једно од средстава у рукама државне управе на сузбијању сиве економије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

послови републичке управе; Закон о државној управи из 1992.године; Закон о државној управи из 2005; инспекцијски надзор; Закон о инспекцијском надзору из 2015. године; прикривена куповина.

ЛИТЕРАТУРА: