ОТВОРЕНА ПИТАЊА РЕФОРМЕ МЕДИЈСКЕ СТРАТЕГИЈЕ И ЗАКОНОДАВСТВА У СРБИЈИ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 175-191

АУТОР(И): Јелена Вучковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.175V

САЖЕТАК:

Медији постају својеврсни коректив друштвене стварности јер обезбеђују информације које се пласирају грађанима као корисницима медијских услуга, које опредељују како њихово понашање, тако и понашање друштва као целине. С обзиром на огроман утицај медија неопходно је законима регулисати, деловање субјеката који се баве јавним информисањем.

Стратегија развоја система јавног информисања је стратешки документ који доноси Влада, а којим се утврђују медијска политика, односно смернице развоја система јавног информисања у Републици Србији, са основним циљем јачања демократских односа у медијској сфери и подизања квалитета информисања грађана. Медијске стратегије су управо документи који указују на то какви су медијски закони потребни и који државни или недржавни органи треба да се старају о њиховој примени.

Стратегија развоја система  јавног информисања у РС до 2023. године још увек није усвојена. Нова медијска стратегија треба да доведе до веће слободе медија што је један од кључних критеријума ЕУ за напредак Србије за чланство у Унији. Неопходност израде новог стратешког документа условљен је следећим факторима: рок важности претходне стратегије је истекао 2015. године, уочени су недостаци у медијској регулативи и њеној примени и потребно је усклађивање са  технолошким променама

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

медији, стратегија система развоја јавног информисања, медијске услуге, право медијских услуга.

ЛИТЕРАТУРА: