ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОД СТРАНЕ СИНДИКАТА, КАО ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 137-153

АУТОР(И): Драган Батавељић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.137B

САЖЕТАК:

Аутор у раду, најпре указује на основне циљеве формирања синдиката, који представљају организације запослених радника, као и на њихову улогу у пружању бројних услуга својим члановима. Имајући у виду ограниченост простора у овом раду, дата је класификација синдикалних услуга, али је истовремено извршена и упоредна анализа синдикалног организовања радника кроз историју и доприноса синдикалних акција у унапређивању животног стандарда радника. Притом је посебно стављен акценат на положај синдиката кроз историју, како на глобалном, тако и на националном нивоу, који се мењао  зависно од спољних фактора, као што су савремена економска криза, мере штедње, актуелни процеси глобализације и повратка неолиберализму и слично. Наравно, стопа синдикализованости се, у неким земљама, није много променила, док је у другим тај проценат био драстичан, што је, свакако, утицало и на сам број пружених услуга. Један део рада је посвећен приказивању политичког ангажовања синдиката, њиховој улози у социјалном дијалогу и заступању интереса радника, које добија наглашенији политички карактер. Отуда су синдикати и значајни учесници на тржишту рада, што је довело до њихове реафирмације и, после краће кризе,  све интензивнијег синдикалног организовања, које омогућава стварање уједињених синдиката услужних делатности и ефикасније пружање услуга. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

синдикати, услуге, колективно преговарање, социјални дијалог, синдикализованост, политика, Србија, послодавци

ЛИТЕРАТУРА: