ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА ЧЛАНА УПРАВЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА: НОВА САНКЦИЈА ЗА ПОВРЕДУ ДУЖНОСТИ ПРИЈАВЉИВАЊА ПОСЛОВА И РАДЊИ СА ЛИЧНИМ ИНТЕРЕСОМ У СРПСКОМ ПРАВУ

Гласник права 2 (2019), (стр. 81-90) 

АУТОР: Борко Михајловић

Е-АДРЕСА: bmihajlovic@jura.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1002.081M

САЖЕТАК:

Измене и допуне Закона о привредним друштвима из јуна 2018. године значајно су утицале на дужност пријављивања послова и радњи у којима постоји лични интерес, као једну од пет посебних дужности према привредном друштву, које постоје у српском компанијском праву. Једна од значајних новина у правном регулисању дужности пријављивања тиче се правних последица повреде те дужности, које постају оштрије по неке од субјеката посебних дужности.  Повреда дужности пријављивања учињена од стране директора, чланова надзорног одбора, заступника и прокуриста привредног друштва, према поменутим изменама Закона о привредним друштвима из 2018. године, за последицу има и нови облик статусне одговорности – дисквалификацију. Предмет овог рада је кратка анализа законодавног регулисања дисквалификације појединих субјеката посебних дужности према привредном друштву у српском праву за случај повредe дужности пријављивања послова и радњи у којима постоји лични интерес. Пре анализе позитивних прописа, аутор се у кратким цртама осврнуо на остале последице повреде дужности пријављивања (имовинскоправне и кривичноправне), као и на појам и врсте дисквалификације у упоредном праву, а у циљу проналажења места института дисквалификације у односу на друге правне последице повреде дужности пријављивања, као и у односу на нека значајнија упоредноправна решења.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

дужност пријављивања послова и радњи у којима постоји лични интерес, посебне дужности према привредном друштву,  дисквалификација члана управе привредног друштва, разлози за дисквалификацију, време трајања дисквалификације.

ЛИТЕРАТУРА: