ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА КАЗНЕ ПРЕМА ФРАНЦУСКОМ КРИВИЧНОМ ЗАКОНИКУ ОД 1810. ГОДИНЕ

Гласник права 2 (2019), (стр. 51-66) 

АУТОР: Милица Маринковић

Е-АДРЕСА: milica.marinkovic93@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1002.051M

САЖЕТАК:

Предмет рада је индивидуализација казне у француском Кривичном законику од 1810. године (Code pénal de 1810). Реч је Законику који је донео светско-историјску новину у развитку права – систем релативно одређене казне – који ће бити пресудан за даљи развитак система индивидуализације казне. При том је француски Кривични законик од 1810. године извршио највећи утицај на развитак европског кривичног материјалног права, пошто су његова решења преузета у читавом низу кривичних законик, од пруског Кривичног законика до Казнителног законика за Кнежевину Србију.

Аутор анализира вишедеценијски процес развитка идеје и праксе индивидуализације казне у француском праву, од потпуне судијске казнене арбитрерности својствене предреволуционарном праву, преко система апсолутно одређене казне у револуционарном Кривичном законику од 1791. године до система релативно одређене казне из Кривичног законика од 1810. године. Аутор показује да новина из 1810. године представља, заправо, својеврсну синтезу искуства примене претходних форми прописивања казне. Посебну пажњу аутор посвећује проблему судске индивидуализације казне у оквиру казненог минимума и максимума који су установљени Кривичним закоником од 1810. године. Иако је систем релативно одређене казне омогућио индивидуализацију казне, измирујући је са начелом легалитета, почетак примене Кривичног законика од 1810. године је показао неке мане овог система. С тим у вези, аутор анализира статистику кривичних пресуда француских судова друге и треће деценије 19. века. И најзад, истраживање проблема индивидуализације казне у Кривичном законику од 1810. године, аутор завршава анализом новела овог законика од 1824. и 1832. године, које уводе институт ублажавајућих околности као још један инструмент за индивидуализацију казне.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

кривично право, индивидуализација казне, Кривични законик од 1810. године (Code pénal de 1810), казнени максимум и минимум, ублажавајуће околности.

ЛИТЕРАТУРА: