КРИМИНАЛИТЕТ (И)МИГРАНАТА – ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СТАЊЕ У СРБИЈИ

Гласник права 2 (2019), (стр. 3-15) 

АУТОР: Снежана Соковић

Е-АДРЕСА: ssnezana@jura.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1002.003S

САЖЕТАК:

Миграције се традиционално у криминологији разматрају као могући спољашњи амбијентални чинилац криминалитета, при чему је могућа повезаност комплексна и вишезначна. Савремено доба карактеришу велика и значајна мигрантска кретања, чиме се класична криминолошка истраживања криминалитета миграната чинe изузетно актуелним, и намеће потреба тестирања утврђених криминолошких ставова у контексту савремених миграција. Рад има за циљ да укаже на различите криминолошке категорије миграната, да прикаже савремена емпиријска истраживања и теоријски оквир (и)мигрантског криминалитета и да укаже на значај јавне перцепције криминалитета миграната у обликовању мера друштвене реакције, посебно у контексту могућег неслагања стварног стања и јавне перцепције, са посебним освртом на домаће прилике.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

миграције, мигранти, имигранти, криминалитет миграната, јавна перцепција и/мигрантског криминалитета.

ЛИТЕРАТУРА: