ТРОШКОВИ ОДБРАНЕ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА – ЗАКОНСКА РЕШЕЊА И ПРОТИВРЕЧНОСТИ У СУДСКОЈ ПРАКСИ

Гласник права 1 (2019), (стр. 107-122) 

АУТОР: Саво Ђурђић

Е-АДРЕСА: savo.djurdjic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1001.107DJ

САЖЕТАК:

У члану 79. став 1. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица је одређено да суд може малолетника обавезати да сноси трошкове кривичног поступка и испуњење имовинскоправног захтева, само уколико је малолетнику изрекао казну. Ако је према малолетнику изречена васпитна мера или је поступак обустављен, трошкови поступка падају на терет буџетских средстава и оштећени се ради остваривања имовинскоправног захтева упућује на парнични поступак, уз изузетак из ст. 2. истог члана уколико малолетник има приходе или имовину. То је стога јер се васпитне мере изричу решењем и малолетник се не оглашава кривим. Судска пракса у овој области је била неуједначена, али је на основу одлука Врховног касационог суда и става заузетог 30.6.2015. постигнуто да се законска одредба из чл. 79. примењује униформно, уз поменуте изузетке. Истовремено, судије за малолетнике указују да, осим бранилаца по службеној дужности који обавезно поседују сертификат о стеченим посебним знањима из области права детета и преступништва младих којима се накнада умањује за 50% у односу на Адвокатску тарифу, све чешће право на накнаду трошкова у кривичном поступку према малолетнику и то у пуном износу остварују и браниоци које су малолетници или њихови заступници ангажовали по основу пуномоћи независно од тога да ли поседују сетификат или не. Ово је подстакло идеју да се питање трошкова одбране малолетника у кривичном поступку покрене за расправу, полазећи од законских решења и судске праксе. На крају, даје се предлог да се једна од уочених противречности из праксе спровођења члана 79. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, може превазићи допуном одредбе ст. 1. овог члана.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

малолетничко кривично право, трошкови кривичног поступка,  трошкови одбране малолетника.

ЛИТЕРАТУРА: