FENOLOGIJA I MONITORING INSEKATA U ZASADIMA KRUŠKE  NA PODRUČJU ISTOČNOG SARAJEVA

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 27; 2022) (str. 351-358)

АУТОР(И): Dejana Stanić

Е-АДРЕСА: dejana.stanic@pof.ues.rs.ba

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT27.351S

САЖЕТАК:

Fenologija i monitoring insekata u zasadima kruške proučavana je tokom 2011. i 2012. godine u intenzivnim (Vojkovići i Kula), poluintenzivnim (Tilava i Petrovići) i ekstenzivnom zasadu na lokalitetu Kasindo.

Insekti kao i drugi živi organizmi reaguju nizom periodičnih pojava u ponašanju na sve klimatske, odnosno fenološke promjene. Proučavanja su imala za cilj utvrđivanje vremena pojave i aktivnosti prezimljujućih formi insekata i drugih sukcesivnih stadijuma u njihovom životnom ciklusu, radi uspješnog i blagovremenog suzbijanja štetnih vrsta.

Tokom istraživanog perioda, u vrijeme mirovanja vegetacije i tokom vegetacionog perioda, u zasadima kruške evidentirane su štetnе i korisnе vrste insekata čija je aktivnost prikazana po mjesečnim dekadama. Period aktivnosti je bio dosta ujednačen na svim lokalitetima, nezavisno od intenziteta proizvodnje. Izuzetak je lokalitet Petrovići, koji se nalazi na većoj nadmorskoj visini, što se odrazilo na kasnije kretanje vegetacije i aktivnost fitofagnih i predatorskih vrsta insekata.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

fenologija, štetočine kruške, kruška, Istočno Sarajevo

ЛИТЕРАТУРА:

  • Bozkurt, V., Ugur, A. (2018). Effects of kaolin on some biological properties of pear sucker [Cacopsylla pyri (L.) (Hemiptera: Psyllidae)]. ISHS Acta Horticulturae 1269: XXX International Horticultural Congress IHC2018: II International Symposium on Innovative Plant Protection in Horticulture
  • Delić, D., Martini, M., Ermecora, P., Myrta, A., Carraro, L. (2005). Fitoplazmoze jabučastog voća i lisne buve kao njihovi vektori u Bosni i Hercegovini. VII Savetovanje o zaštiti bilјa, Zbornik rezimea, Društvo za zaštitu bilјa Srbije, Soko Banja, 15-18. novembar 2005. godina, 101-102.
  • Dimić, N. (1964). Prilog poznavanju minera voćaka na području Sarajeva, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu.
  • Erler, F. (2004). Natural Enemies of the Pear Psylla Cacopsylla pyri in Treated vs Untreated Pear Orchards in Antalya, Turkey. Phytoparasitica 32(3):295-304.
  • Garcia-Chapa, M, Sabate, J., Lavina, A., Batlle, A. (2005). Role of Cacopsylla pyri in the epidemiology of pear decline in Spain. European Journal of Plant Pathology, 111:9-17.
  • Jean Le Goff, Jeremy Berthe, Kévin Tougeron , Benoit Dochy, Olivier Lebbe,  François Renoz , Thierry Hance (2021). Effect of  the  instar  of  the  pear  psyllid Cacopsylla pyri (Hemiptera: Psyllidae) on the behaviour and fitness of the                 parasitoid Trechnites           insidiosus (Hymenoptera:            Encyrtidae). EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY. 118.279-287.
  • Jenser, G., Szita, E., Bálint, J. (2010). Measuring pear psylla population density (Cacopsylla pyri L. and C. pyricola Förster): review of previous methods and evaluation of a new technique. North-Western Journal of Zoology Vol. 6, No. 1, 2010, pp. 54-62.
  • Jerinić-Prodanović, R.D. (2010). Diverzitet lisnih buva (Homoptera: Psylloidea) i njihovih prirodnih neprijatelјa u Srbiji sa posebnim osvrtom na vrste značajne u polјoprivredi, Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Polјoprivredni fakultet Beograd-Zemun.
  • Trkulja, V., Duduk, B., Botti, S., Ivanović, M., Stojčić, J., Bertaccini, A. (2004). Pear decline phytoplasma – novi patogen kruške u Bosni i Hercegovini. Zbornik rezimea, V Kongres o zaštiti bilja, Zlatibor, 140-142.