УТИЦАЈ ЗАКОНОДАВНОГ ОКВИРА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА СЕКТОР ОСИГУРАЊА

МОДЕРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, НОВИ И ТРАДИЦИОНАЛНИ РИЗИЦИ У ОСИГУРАЊУ (Шабац: 20; 2021) (стр. 200-211)

АУТОР(И): Вук ЛЕКОВИЋ

Е-АДРЕСА: vuklekovic@hotmail.com.

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXSav21.200L

САЖЕТАК:

Од увођење првог Закона о јавним набавкама из 2002. године тржиште јавних набавки обухвата значајан удео укупне премије које остварују друштва за осигурање. С тим у вези, аутор у овом раду представља утицај законодавног оквира јавних набавки на сектор осигурања у светлу најзначајнијих новина садржаних у Закону о јавним набавкама који је ступио на снагу 1. јануара 2020. године. Даље се у раду указује на значај адекватне припреме конкурсне документације и додатних услова за учешће приликом набавке услуга осигурања. На крају аутор анализира праксу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки из којих су уочљиве најчешће грешке Наручилаца приликом састављања додатних услова финансијског и пословног капацитета.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

јавне набавке, сектор осигурања, услови за учешће у јавним набавкама, заштита права понуђача у поступцима јавних набавки

ЛИТЕРАТУРА:

Јовановић, С. (2007). „Премија осигурања неживотних грана”, Ревија за право осигурања, VI(4), 22–29.

Лековић, В. (2020). „Појединачна изузећа рестриктивних споразума у осигурању између друштава за осигурање у Републици Србији”, Јовановић, С. и Марано, П. (уредници) у: Мо- дерни аспекти законског и регулаторног концепта осигурања (273–285). Београд: Удружење за право осигурања Србије и Удружење осигуравача Србије.

Козар, В. и Билбија, В. (2014). „Заштита права у поступцима јавних набавки у Републици Ср- бији и земљама у региону”, Страни правни живот, 58(3), 377–394.

Образложење новог Закона о јавним набавкама (2019), доступно на: http://www.parlament.gov. rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2019/2478-19.pdf, 31. 1. 2021.

Одлука о начину заштите права и интереса корисника услуга осигурања, Службени Гласник РС, бр. 55/2015.

Одлука Републичке комисије бр. 4-00-3114/2015 од 15. 3. 2016. године, доступна на: http://kjn. rs/wp-content/pdf/3114-2015odlukark.pdf, 31. 1. 2021.

Одлука Републичке комисије бр. 4-00-761/2016 од 25. 7. 2016. године, доступна на: http://kjn.rs/ wp-content/pdf/761-2016odlukark.pdf, 31. 1. 2021.

Одлука Републичке комисије бр. 4-00-617/2017 од 23. 6. 2017. године, доступна на: KM_284e-20170707135611 (kjn.rs), 31. 1. 2021.

Одлука Републичке комисије бр. 4-00-2641/2015 од 2. 2. 2016. године, доступна на: http://kjn.rs/ wp-content/pdf/2641-2015odlukark.pdf, 31. 1. 2021.

Павловић, З. и Глушац, Д. (2015). „Закључење уговора о осигурању путем тендера”, Јовановић, С., Славнић, Ј. и Марано, П. (уредници) у: Право осигурања, управа и транспарентност – основе правне сигурности (84–92). Београд: АIDA Serbia, IRZ Bonn & GDV, Berlin.

Стратегија развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014-2018. године, дос- тупно на: https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/ drugiakt/2019/82/1/reg, 31. 1. 2021.

Свијет осигурања. (2014). „Намештаљка за пријатеља”, бр. 3, доступно на: https://www. svijetosiguranja.eu/namestaljka-za-prijatelja/, 31. 1. 2021.

Закон о осигурању, Службени гласник РС, бр. 139/2014. Закон о јавним набавкама, Службени гласник РС, бр. 91/2019.

Закон о јавним набавкама, Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015.