ЕЛЕКТРИЧНИ ТРОТИНЕТИ И ОСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ

МОДЕРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, НОВИ И ТРАДИЦИОНАЛНИ РИЗИЦИ У ОСИГУРАЊУ (Шабац: 20; 2021) (стр. 113-131)

АУТОР(И): Милош РАДОВАНОВИЋ

Е-АДРЕСА: milos@radovanovic.biz.

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXSav21.113R

САЖЕТАК:

Технолошки напредак, повећана брига за човекову околину и потреба да се омогући „микро-мобилност” људи у градовима, довели су до масовне употребе електричних тротинета. Свако превозно средство, па и електрични тротинет, ствара ризик настанка штете. Могућност штете отвара питање обавезе осигурања електричних тротинета. Овај рад покушава да одговори на то питање. Аутор у раду такође тражи одговор на питање да ли се штета проузрокована неосигура- ним тротинетом на елктрични погон може надокнадити из средстава гарантног фонда. Аутор даје позитиван одговор на ова питања. Закључује да се електрични тротинети de lege lata морају осигурати од одговорности, као и да оштећено лице има право на накнаду из средстава гарантног фонда у случају када је штета проузрокована неосигураним тротинетом на електрични погон. Основ за обавезу осигурања власника електричних тротинета, па самим тим и за одговорност гарантног фонда, јесте околност да се електрични тротинет може подвести под законску дефиницију моторног возила.

Важећи закони Републике Србије, по оцени аутора, не садрже правну празнину у погледу осигурања електричних тротинета. Аутор је става да пропис о осигурању возила није неопходно мењати. Посебна правила о осигурању електричних тротинета нису потребна. Спорна питања о осигурању електричних тротинета и накнади штете која је њима проузрокована, могу се решити тумачењем и применом постојећих прописа.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

осигурање од аутоодговорности, гарантни фонд, моторно возило, електрични тротинет

ЛИТЕРАТУРА:

Amazon, Amdo Folding Electric Scooter for Adult, доступно на: https://www.amazon. co.uk/Amdo- Electric-Taillight-Scooters-Black-8AH/dp/B08CT3DG69, 9. 11. 2020.

Amazon, Electric Harley Scooter for Adults, Two-wheel mini Skateboard Wide Tire Electric Car, 60V 12A 1500W Lithium Battery, доступно на: https://www.amazon.co.uk/Electric-Scooter-Two-wheel- Skateboard-Intelligent/dp/B07Z3QTP6Q, 9. 11. 2020.

Апелациони суд у Београду, пресуда Гж. 5926/16 од 17. новембра 2016. године, у личној архиви аутора.

АутоРепублика, Истраживање: расте број електрификованих возила у Србији, а заостатак све већи, 23. јул 2020. године, доступно на: https://autorepublika.com/2020/07/23/ istrazivanje- raste-broj-elektrifikovanih-vozila-u-srbiji-a-zaostatak-sve-veci, 4. 11. 2020.

Balkan Green Energy News, Само у Београду за неколико месеци продато 35.000 електричних тротинета, 12. август 2019. године, доступно на: https://balkangreenenergynews.com/rs/samo- u-beogradu-za-nekoliko-meseci-prodato-35-000-elektricnih-trotineta/, 4. 11. 2020.

BLM Law office London, Vnuk – an Involuntary Risk Transfer, доступно на: https://www.blmlaw.com/ contact/search-results?q=vnuk&type=0, 29. 11. 2020.

Bussewitz., C. (2019). “When Electric Scooters Crash, Who Pays the Bills?” Claim journal 27. јун 2019. године, доступно на: https://www.claimsjournal.com/news/national/2019/ 06/27/291711. htm, 30. 1. 2021.

Врховни суд Србије, пресуда Рев. 2354/07 од 6. фебруара 2008. године, у личној архиви аутора.

Gigatron д.о.о. Београд, Тротинети, доступно на: https://gigatron.rs/trotineti/segway-ninebot- kickscooter-max-g30-elektricni-trotinet-367518, очитано 7. новембра 2020. године и Tehno- manija д.о.о. Београд, Електрични тротинети, доступно на: https://www.tehnomanija.rs/ lifestyle/elektricni-trotineti?filter_submited=1&show_filters =1&sort=default&filters%5Bstock% 5D%5B%5D=dostupno, доступно 7. 11. 2020.

GrabHub, MARTES Electric Scooter for Adults, доступно на: https://www.grabhub.co.uk/martes- electric-scooter-for-adults/, 9. 11. 2020.

Градски завод за јавно здравље Београда, Електрични тротинети нови фактор ризика за повреде, доступно на: https://www.zdravlje.org.rs/index.php/lat/aktuelne-vesti/924-elektricni- trotineti-i-povrede?fbclid=IwAR09wSd4xVPr2zxi4UPBxFq5Vf5F8bb1c2rZi9r_PhDllx6uRY- puw_RjWGU, 7. 11. 2020.

Директива 2009/103/ЕУ Европског Парламента и Савета од 16. септембра 2009. године о осигурању од грађанске одговорности за штету од употребе моторног возила и извршењу обавезе осигурања од те одговорности, Службени лист Европске Уније бр. L 263, 7.10.2009. (Directive 2009/103/EC of the European Parliament and Council of 16 September 2009 relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and enforcement of the obligation to insure against such liability, Official Journal of the European Union, L 263, 7.10.2009).

  • WOW, Meet the e-towow GT 2020 SE, доступно на: https://e-twow.com/e-twow-s2-gt-2020-se/, 11. 2020.

European Commission, List for Questionnaire on Exempt Vehicles, доступно на: https://ec.europa.eu/ info/sites/info/files/businesseconomy_euro/banking_and_finance/ documents/motor-insurance- list-exempt-5th-dir_en.pdf, 30. 1. 2021.

Закић, М., Зиндовић, И., (2010.) Методологија научно-истраживачког рада – с посебним освртом на право и економију. Београд: Пословни биро д.о.о.

Закон о безбедносити саобраћаја на путевима, Службени гласник СРС, бр. 53/82, 15/84, 5/86 и 21/90 и Службени гласник РС, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 101/05.

Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Службени гласник РС, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 41/18, 41/18, 87/18, 23/19 и 128/2020.

Закон о обавезном осигурању имовине и лица из 1965, Службени лист СФРЈ, број 15/65. Закон о обавезном осигурању у саобраћају из 1968, Службени лист СФРЈ, број 11/68.

Закон о осигурању имовине и лица, Службени лист СРЈ, бр. 30/96, 57/98 и 55/99 и Службени гласник РС, бр. 55/04 и 70/04.

Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима, Службени лист СФРЈ, бр. 50/88, 63/88, 80/89, 29/90 и 11/91, Службени лист СРЈ, бр. 34/92, 13/93, 24/94, 41/94, 28/96 и 3/02 и Службени гласник РС, број 101/05.

Закон о основама осигурања имовине и лица из 1990. године, Службени лист СФРЈ, број 17/90. Закон о основама система осигурања имовине и лица из 1976, Службени лист СФРЈ, број 24/76.

Јанковец, И. (1995). Коментар чланова 73-108, (165–206), Шулејић, П., Јанковец, П., Огризовић, Д., Рајичић, Б. (уредници) у: Закон о осигурању имовине и лица. Београд: Дунав превинг.

Јевтић, Н. (2019). „Шта је проблем с тротинетима на електрични погон”, Правни портал, доступно на: https://www.pravniportal.com/sta-je-problem-sa-trotinetima-na-elektricni-pogon/, 14. 2. 2021.

ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд, Статистика, доступно на: https://www.gsp.rs /statis- tika.aspx, 5. 11. 2020.

Комазец, M., „Електрични тротинети хит у Србији, стручњаци упозоравају на ризике”, Репортажа на TV N1, доступно на: http://rs.n1info.com/Auto/a500817/Elektricni-trotineti-hit- i-u-Srbiji-strucnjaci-upozoravaju-na-rizike.html, 7. 11. 2020.

Mason, H., (2019) A comprehensive guide to electric scooter regulation practices, Kansas State Uni- versity доступно на: https://krex.k-state.edu/dspace/bitstream/handle/2097/39655/ MasonHer- rman2019. pdf?sequence=3, 7. 11. 2020.

Матијевић, Б. (2018). „Појам моторног возила и његове упорабе – кроз повијест и актуелне тенденције”, Ћурковић, М., Кришто, Ј., Зорић, Д. (уредници) у: Зборник радова с међународне знанствено-стручне конференције Хрватски дани осигурања (100–111). Загреб: Хрватски уред за осигурање.

Недељник, Дечак повређен пошто га је ударио електрични тротинет – неопходан закон, објављено 31. јула 2019. године, доступно на: https://www.nedeljnik.rs/decak-povreden-posto- ga-je-udario-elektricni-trotinet-neophodan-zakon/, 7. 11. 2020.

Недељник, Домаћи електрични бицикл из снова, 20. фебруар 2020. године, доступно на: https:// www.nedeljnik.rs/domaci-elektricni-bicikli-iz-snova/, 4. 11. 2020.

P.G.S.I. Motori д.о.о. Београд, Piaggio Liberty 50 iGet, доступно: https://www.piaggio.rs/wp-content/ uploads/2019/06/Liberty-50-iGet.pdf, 8. 11. 2020.

P.G.S.I. Motori д.о.о. Београд, Vespa Primavera 50 4T 3V, доступно на: https://www.piaggio.rs/ product/vespa-primavera-50-4t/, 8. 11. 2020.

Plattner motors д.о.о. Бачка Паланка, Ценовник Yamaha мотоцикала и скутера 2020, доступно на: http://yamaha-srbija.rs/pricelist/motocikli.pdf, 8. 11. 2020.

Радовановић, М. (2018). „Употреба трактора и осигуравајуће покриће”, Право и привреда, 327–343.

Републички завод за статистику, Саопштење број 132 од 3. јуна 2019. године – Саобраћај и телекомуникације – Први пут регистрована моторна возила и прикључна возила и са

обраћајне незгоде на путевима – I квартал, доступно на: http://publikacije.stat.gov.rs /G2019/ pdf/G20191132.pdf, 4. 11. 2020.

Републички завод за статистику, Статистички годишњак Републике Србије 2019. Shevchenko, O. (2019). „Electrically Power-Assisted Cycles (EPACs) after the European Commission’s

Refit Review and Proposal to Amend Directive 2009/103/EC у: Law 2.0.: new methods, new laws:

7th international conference of PhD students and young researchers, 25-26 April, 2019: conference papers, (258–270), доступно на: https://epublications.vu.lt/object/elaba:45589653/, 10. 2. 2021.

Siman-Tov, M., at al., (2017). “The casualties from electric bike and motorized scooter road accidents”, Traffic Injury Prevention, No. 18, 318–323, доступно на: Casulties_from_ Electric_Bike_and_ Motorized_Scooter_Road_Accidents/lins/5a5af5dfa6cc3bfb5f6ae6/The-Casualties-from-Electric- Bike-and-Motorized-Scooter-Road-Accidents.pdf, 9. 1. 2021.

Statista, Number of e-bikes sold in Europe 2009-2018, доступно на: https://www.statista.com/ statistics/276036/unit-sales-e-bikes-europe/, 4. 11. 2020.

Stig, N., at al, Injury from electric scooters in Copenhagen: a retrospective chort study”, BMJ Open, 2019/9, доступно на: https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/9/12/e033988. full.pdf, 7. 11. 2020.

The Plan Group Ltd. London, Yellow Jersy, Electric Scooter Insurance, доступно на: https://www. yellowjersey.co.uk/e-scooter-insurance/, 12. 2. 2021.

Trivendi, K. T., at al., (2019). “Injuries Associated With Standing Electric Scooter Use”, JAMA Network open, No. 2019-2, 1-9, доступно на: https://jamanetwork.com/journals/jamanet workopen/ article-abstract/2722574, 8. 11. 2020.

Ћурковић, М., (2013). Коментар Закона о обвезним осигурањима у промету. Загреб: Инжињер- ски биро.

Fantastic електрични скутери, Електрични скутер Suntra Hawk, доступно на: https://fanatic. rs/ elektricni-elektro-skuter-sunra-hawk.html#tab-product-view1, 8. 11. 2020.

FERSI, Road Safety Reasearch, E-scooters in Europe: legal status, usage and safety, September 2020, доступно на: https://fersi.org/wp-content/uploads/2020/09/FERSI-report-scooter-survey.pdf,  30. 1. 2021.

Fonds de Garantie des Victimes, Accident de la circulation causé par un véhicule immatriculé ou non immatriculable (trottinette électrique) en Franc, доступно на: https://www.fondsdegarantie.fr/ accident-circulation-immatriculation-france/, 7. 11. 2020.