NAKNADA ŠTETE USLIJED PRETRPLJENIH TJELESNIH POVREDA I SMRTI PREMA NOVOM ZAKONU O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

MODERNE TEHNOLOGIJE, NOVI I TRADICIONALNI RIZICI U OSIGURANJU (Šabac: 20; 2021) (str. 71-83)

AUTOR(I): Jasmina ĐOKIĆ

E-ADRESA: jasminadjokic77@gmail.com.

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXSav21.071DJ

SAŽETAK:

U Federaciji Bosne i Hercegovine prošle godine je stupio na snagu novi Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju. Donošenjem ovog Zakona postignut je visok nivo harmonizacije s europskom pravnom stečevinom, te u velikoj mjeri je dosegnuta unutardržavna harmonizacija, odnosno ujednačavanje pravila s istoimenim zakonom u Republici Srpskoj. Posebno obilježje ovog Zakona po kojem se razlikuje od propisa iz oblasti obaveznog osiguranja u saobraćaju u regiji i šire jest zakonsko normiranje pravila za određivanje visine naknade materijalne i nematerijalne štete uslijed saobraćajne nezgode. Dakle, propisan je set pravila u obliku Okvirnih kriterija za utvrđivanje visine naknade štete kod tjelesnih povreda i smrti, a koji su sastavni dio Zakona. Daćemo pregled sadržaja navedenih Kriterija, te koji je njihov značaj u pogledu pravne sigurnosti pri utvrđivanju visine naknade štete, i na koji način se može prevazići unutardržavni sukob zakona koji je nastao njihovim donošenjem.

KLJUČNE REČI:

osiguranje, autoodgovornost, naknada štete, Okvirni kriteriji

LITERATURA:

Baretić, M. (2006). „Pojam i funkcije neimovinske štete prema novom Zakonu o obveznim odnosima”, Zbornik PFZ, 56, Posebni broj, 461–500.

Bevanda, M. (2020). Odštetno pravo: objektivna odgovornost za štetu. Mostar: Sveučilište u Mostaru – Pressum.

Bukovac Puvača, M. (2015). „Deset godina nove koncepcije nematerijalne štete”, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991) 36(1), 157–180.

Cerović, M. (2014). „Visina pokrića u osiguranju građanske odgovornosti iz upotrebe motornog vozila”, Evropska revija za pravo osiguranja, 13(1), 58–68.

Ćurković, M. (2019). „Prestanak ugovora o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti zbog kršenja obveze informiranja osiguratelja o bitnim okolnostima i o povećanju rizika”, Hrvatski časopis za osiguranje, 2/2019, 37–45.

Ćurković, M. (2021). „Orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda RH – tko je izgubio orijentaciju?”, dostupno na: https://osiguranje.hr/ClanakDetalji.aspx?20914, 4. 2. 2021.

Džidić M., Ćurković, M. (2017). Pravo osiguranja. Mostar: Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru.

Gazivoda, J. (2014). „Napomene u pogledu presuda u sporovima C-22/12 i C-277/12 Evropskog suda pravde”, Evropska revija za pravo osiguranja, 13(3), 52–55.

Grgić, D. (2017). „Neimovinske štete u pravu osiguranja Bosne i Hercegovine“, Tranzicija / Transition – Časopis za ekonomiju i politiku tranzicije, XIX(40), 10–20.

Grgić, D. (2012). Uspostavljanje novog modela naknade neimovinske štete iz osnova automobilske odgovornosti – Doktorski rad. Zenica: Pravni fakultet u Zenici.

Grgić, D., Bikić, E., (2016) „Razvoj instituta neimovinske (nematerijalne) štete, s osvrtom na pravo osiguranja u Bosni i Hercegovini”, Pravna misao, br. 7-8/2016, 41–67.

Mantrov V. (2014). “Is 142 Euro Equal to 350 000 Euro? The CJEU Interpretation of ‹Personal Injury› and ‹Injured Party› in EU Motor Insurance Law”, European Journal of Risk and Regulation, 3/2014, 399–406.

Matijević, B. (2005). „Obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti i nedostatnost osigurane svote”, Svijet osiguranja, Zagreb, 2/2005, 41–52.

Matijević B. (2020). „Kriterijima 2020 više odgovara naziv ,=>2> =>@<0;=8< :@8B5@8X8<0, Svijet osiguranja, 4/2020, dostupno na: https://www.svijetosiguranja.eu/kriterijima-2020-vise- odgovara-naziv-novo-normalnim-kriterijima/, 4. 2. 2021.

Meškić Z., Samardžić, D. (2012). Pravo Evropske Unije I. Sarajevo: Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Otvoreni Regionalni fond za jugoistočnu Evropu.

Renda A., Schrefler, L. “Compensation of Vicitims of Cross-border Traffic Accidents in the EU: Assessment of Selected Options“, Centre for European Policy Studies, Brussels, 2007. (studija rađena ponarudžbi Komiteta za pravne poslove Europskog parlamenta, br. ugovora: IP/C/ JURI/FWC/2006-171/LOT 1).

Stanišić, S. (2008). Odgovornost za štetu od motornih vozila (sa sudskom praksom). Banja Luka: Panevropski univerzitet „Apeiron”.

Todorović, LJ. (2005). Društva za osiguranje Federacije BiH i Republike Srpske. Sarajevo: Fineks.