НАКНАДА ШТЕТЕ УСЛИЈЕД ПРЕТРПЉЕНИХ ТЈЕЛЕСНИХ ПОВРЕДА И СМРТИ ПРЕМА НОВОМ ЗАКОНУ О ОБАВЕЗНОМ ОСИГУРАЊУ У САОБРАЋАЈУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

МОДЕРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, НОВИ И ТРАДИЦИОНАЛНИ РИЗИЦИ У ОСИГУРАЊУ (Шабац: 20; 2021) (стр. 71-83)

АУТОР(И): Јасмина ЂОКИЋ

Е-АДРЕСА: jasminadjokic77@gmail.com.

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXSav21.071DJ

САЖЕТАК:

У Федерацији Босне и Херцеговине прошле године је ступио на снагу нови Закон о обавезним осигурањима у саобраћају. Доношењем овог Закона постигнут је висок ниво хармонизације с еуропском правном стечевином, те у великој мјери је досегнута унутардржавна хармонизација, односно уједначавање правила с истоименим законом у Републици Српској. Посебно обиљежје овог Закона по којем се разликује од прописа из области обавезног осигурања у саобраћају у регији и шире јест законско нормирање правила за одређивање висине накнаде материјалне и нематеријалне штете услијед саобраћајне незгоде. Дакле, прописан је сет правила у облику Оквирних критерија за утврђивање висине накнаде штете код тјелесних повреда и смрти, а који су саставни дио Закона. Даћемо преглед садржаја наведених Критерија, те који је њихов значај у погледу правне сигурности при утврђивању висине накнаде штете, и на који начин се може превазићи унутардржавни сукоб закона који је настао њиховим доношењем.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

осигурање, аутоодговорност, накнада штете, Оквирни критерији

ЛИТЕРАТУРА:

Баретић, М. (2006). „Појам и функције неимовинске штете према новом Закону о обвезним односима”, Зборник ПФЗ, 56, Посебни број, 461–500.

Беванда, М. (2020). Одштетно право: објективна одговорност за штету. Мостар: Свеучилиште у Мостару – Прессум.

Буковац Пувача, М. (2015). „Десет година нове концепције нематеријалне штете”, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци (1991) 36(1), 157–180.

Церовић, М. (2014). „Висина покрића у осигурању грађанске одговорности из употребе моторног возила”, Европска ревија за право осигурања, 13(1), 58–68.

Ћурковић, М. (2019). „Престанак уговора о обвезном осигурању од аутомобилске одговорности због кршења обвезе информирања осигуратеља о битним околностима и о повећању ризика”, Хрватски часопис за осигурање, 2/2019, 37–45.

Ћурковић, М. (2021). „Оријентацијски критерији Врховног суда РХ – тко је изгубио оријентацију?”, доступно на: https://osiguranje.hr/ClanakDetalji.aspx?20914, 4. 2. 2021.

Џидић М., Ћурковић, М. (2017). Право осигурања. Мостар: Правни факултет Свеучилишта у Мостару.

Газивода, Ј. (2014). „Напомене у погледу пресуда у споровима Ц-22/12 и Ц-277/12 Европског суда правде”, Европска ревија за право осигурања, 13(3), 52–55.

Гргић, Д. (2017). „Неимовинске штете у праву осигурања Босне и Херцеговине“, Транзиција / Transition – Часопис за економију и политику транзиције, XIX(40), 10–20.

Гргић, Д. (2012). Успостављање новог модела накнаде неимовинске штете из основа аутомобилске одговорности – Докторски рад. Зеница: Правни факултет у Зеници.

Гргић, Д., Бикић, Е., (2016) „Развој института неимовинске (нематеријалне) штете, с освртом на право осигурања у Босни и Херцеговини”, Правна мисао, бр. 7-8/2016, 41–67.

Mantrov V. (2014). “Is 142 Euro Equal to 350 000 Euro? The CJEU Interpretation of ‹Personal Injury› and ‹Injured Party› in EU Motor Insurance Law”, European Journal of Risk and Regulation, 3/2014, 399–406.

Матијевић, Б. (2005). „Обавезно осигурање од аутомобилске одговорности и недостатност осигуране своте”, Свијет осигурања, Загреб, 2/2005, 41–52.

Матијевић Б. (2020). „Критеријима 2020 више одговара назив ,=>2> =>@<0;=8< :@8B5@8X8<0, Свијет осигурања, 4/2020, доступно на: https://www.svijetosiguranja.eu/kriterijima-2020-vise- odgovara-naziv-novo-normalnim-kriterijima/, 4. 2. 2021.

Мешкић З., Самарџић, Д. (2012). Право Европске Уније I. Сарајево: Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Отворени Регионални фонд за југоисточну Европу.

Renda A., Schrefler, L. “Compensation of Vicitims of Cross-border Traffic Accidents in the EU: Assessment of Selected Options“, Centre for European Policy Studies, Brussels, 2007. (студија рађена понаруџби Комитета за правне послове Еуропског парламента, бр. уговора: IP/C/ JURI/FWC/2006-171/LOT 1).

Станишић, С. (2008). Одговорност за штету од моторних возила (са судском праксом). Бања Лука: Паневропски универзитет „Апеирон”.

Тодоровић, Љ. (2005). Друштва за осигурање Федерације БиХ и Републике Српске. Сарајево: Финекс.