ИЗВЕШТАВАЊЕ О УЧИНЦИМА У СИСТЕМУ ПРОДУКЦИЈЕ ЈАВНИХ ДОБАРА И УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 385-396

АУТОР(И): Mиливоје Лапчевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.385L

САЖЕТАК:

Предмет истраживања аутора у овом раду представља механизам извештавања о учинцима буџетских корисника у Р. Србији у систему продукције јавних добара и услуга. Актуелност теме произилази из чињенице да је, почев од 2015. године, у Р. Србији стартовала примена програмског буџетирања на свим нивоима територијално-политичког организовања, а чију супстанцијалну компоненту чине инструменти генерисања информација о степену ефективности и ефикасности јавне потрошње на нивоу буџетских корисника. У раду ће бити анализиране основне карактеристике домаћег нормативног оквира у овој области уз посебно акцентовање оних решења којима домаћи имплементациони амбијент програмског буџетирања још увек није у потпуности дорастао.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

извештаји о учинцима, учинци, интерна ревизија, Државна ревизорска институција, програмско буџетирање.

ЛИТЕРАТУРА: