ПОЈЕДИНА ПИТАЊА ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ УЗРОКОВАНУ МЕДИЦИНСКОМ РАДЊОМ И УПОТРЕБОМ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 293-302

АУТОР(И): Тамара Ђурђић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.293DJ

САЖЕТАК:

Квалитетно пружање медицинских услуга не може се замислити без ангажовања већег броја лекара различитих струка, као и употребе савремених медицинских средстава (апарата). На тај начин се поспешује квалитет и ефикасност пружања медицинских услуга, али се истовремено ствара већи ризик по здравље и живот пацијента. Отуда се питање природе одговорности за узроковану штету код оваквих медицинских радњи,  као и лица одговорних за узроковану штету, јавља као једно од централних питања медицинског права и праксе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

медицинске услуге, медицински посленици, одговорност за штету, субјективна одговорност, објективна одговорност, медицинска средства.

ЛИТЕРАТУРА: