САСТАВ И НАДЛЕЖНОСТИ ЕТИЧКОГ ОДБОРА СРБИЈЕ

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 261-277

АУТОР(И): Нина Планојевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.261P

САЖЕТАК:

Тема рада је положај и улога једне врсте етичких одбора у домаћем праву, а то је Етички одбор Србије. Први део рада посвећен је анализи појмовног одређења, настанка и врста етичких одбора у Србији. У другом делу рада аутор се бави питањима именовања, састава и мандата чланова Етичког одбора Србије. У трећем делу рада аутор разматра питање надлежности овог тела, делећи је на паралелну и искључиву. У закључном делу аутор сумира резултате до којих је у раду дошао и указује на недостатке у регулативи која се тиче овог тела, а које би требало отклонити.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

медицинске услуге, медицинско право, врсте етичких одбора, састав Етичког одбора Србије, надлежности Етичког одбора Србије.

ЛИТЕРАТУРА: