УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ОТПАДОМ ПРЕМА СТАНДАРДИМА ЕУ: КЉУЧНA ПИТАЊА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 175-186

АУТОР(И): Милена Петровић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.175P

САЖЕТАК:

Отпадна електрична и електронска опрема је постала један од највећих глобалних светских проблема будући да представља најбрже растућу врсту отпада, а због карактеристика које је чине опасном, постала је велика и озбиљна претња животној средини и животу и здрављу људи.

У  политици заштите животне средине, Европска Унија електронски отпад спомиње као једно од циљних подручја које треба уредити у оквирима примене начела предострожности и начелa да би требало деловати превентивно, да би штету која се нанесе животној средини требало првенствено исправљати на извору и да загађивач треба да плати. У фокусу овог рада су одвојено сакупљање е-отпада, третман и обрада е-отпада, као значајне фазе функционисања иначе комплексног система управљања опасним отпадом. Пре тога говори се о појму и карактеристикама е-отпада, као и правном оквиру који  треба да обезбеди његово збрињавање  на делотворан начин, у складу са принципима заштите животне средине. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

електрични и електронски отпад, опасан отпад, животна средина, одвојено сакупљање е-отпада, треман е-отпада.

ЛИТЕРАТУРА: